X hits on this document

939 views

1 shares

4 downloads

0 comments

84 / 96

Polski

Zatrzasn tarcz pod wietlan

[62-]

Zatrzasn tarcz (1.2) [62-65].

pod

wietlan

Dane techniczne

Przy cze sieciowe ........... 230 V~, 50 Hz Bezpiecznik sieciowy, zewn. ............ 10 A

Bezpiecznik urz dzenia, wew. ............................... 1,6 A, T (bierny)

Si a przyci gania ............................ 500 N

Obci

enie znamionowe ................ 150 N

Pobór mocy przy obci

eniu

znamionowym ............................... 220 W

Pr d spoczynkowy ............................ 4 W

Rodz. zabezp. .................................. IP00 ............ (tylko dla suchych pomieszcze )

Czas pracy przy obci

eniu znamion

-

Otwieranie

........................

>

140

mm/s

-

Zamykanie

........................

>

100

mm/s

Ograniczenie czasu pracy ................ 80 s Droga posuwu .......................... 2540 mm Wysoko monta u ...................... 35 mm Zdalne sterowanie radiowe ....... 433 MHz

Dopuszczalne temperatury otoczenia ...................... -20 °C do +50 °C

Zasi g pilota zdalnego sterowania * ............................. 15 - 50 m

 • O

  wietlenie ............................ max. 40 W

Bateria pilota ..................... 12 V, typ 23 A

Nastawiona warto

zabezpieczenia

przed przeszk. ................................ 150 N

Cykle (pracy) max./h przy obci

eniu

znamionowym ..................................... 20

Max. ilo

cykli pracy

bez przerwy przy obci

eniu. znamion.

8

 • *

  W przypadku samochodów z

metalizowanymi szybami lub du

ilo

ci

sprz

tu elektronicznego zasi

g pilota

mo e ewentualnie zosta zredukowany.

znacznie

Emisja szumów

Najwy

sza warto

ci

nienia

akustycznego ........................

< 70 dB (A)

84

Wyszukiwanie/usuwanie b dów

Prace na instalacji elektrycznej

zleca tylko wykwalifikowanym

elektrykom. Przed zdj

nap

du wyj

wtyczk

ciem pokrywy z sieci.

Nap d w ogóle nie pracuje:

 • 1.

  Skontrolowa zabezpieczenie ze strony budynku.

 • 2.

  Skontrolowa bezpiecznik sterowania silnika.

 • 3.

  Czy zmostkowane wtyczki typu Western s prawid owo w o one do przy czy zewn trznych [34] (4 = zielone, 3 = ó te)?

 • 4.

  Zleci kontrole przy cza pr dowego wykwalifikowanemu fachowcowi.

Nap d pracuje nieprawid owo:

 • 1.

  Czy sanie s zatrza ni te?

 • 2.

  Czy ustawienie pasa z batego jest prawid owe [28]?

 • 3.

  Czy próg bramy jest oblodzony?

 • 4.

  Czy nap d podczas pracy wy cza si lub prze cza? Zabezpieczenie przed przeszkodami reaguje. Skontrolowa bram , ustawi . Przeprowadzi ustawienie podstawowe [43, 44].

5. Czy brama nie zamyka si ca kowicie? Ustawi prawid owo krzywk w czaj c , skontrolowa bram [38-].

6.

Czy nie dzia a program przebiegu?

Elektronik

cofn

do ustawie

podstawowych (reset) i na nowo

przeprowadzi

samouczenie [43, 44].

Nie mo na obs ugiwa nap du za pomoc pilota zdalnego sterowania:

 • 1.

  Czy dioda wiec ca na pilocie miga? Wymieni bateri [67].

 • 2.

  Czy czerwona dioda (1) na g owicy nap du nie wieci si podczas obs ugi za pomoc pilota? Wykasowa wyuczone polecenia [48] i ponownie przeprowadzi samouczenie pilota [37].

 • 3.

  Odbiór za s aby: skontrolowa przy cze anteny, w razie potrzeby zainstalowa anten zewn trzn [76].

Nie mo na obs ugiwa nap du za

pomoc przycisku ciennego: Skontrolowa przycisk cienny i przewód sterowania.

Zabezpieczenie przed

przeszkodami nie dzia a:

Cofn

elektronik

(reset) i nast

pnie

dokona ustawienia podstawowego (próby pracy) [43, 44].

Konserwacja

Co miesi c:

 • Kontrola zabezpieczenia przed przeszkodami: nap d musi zawróci , kiedy kraw d bramy napotyka przeszkod o wysoko ci 50 mm stoj c na ziemi.

 • Skontrolowa mocowanie nap du do sufitu i ciany.

 • Otwieranie awaryjne skontrolowa pod k tem dzia ania.

 • Skontrolowa zabezpieczenie drzwi wej ciowych pod k tem dzia ania (je eli istniej ).

Co roku:

 • Bram nale y konserwowa zgodnie z

danymi producenta.

Nasmarowa lub naoliwi

przeguby

dr

ka

przesuwnego.

 • Skontrolowa napi cie pasa z batego, w razie potrzeby skorygowa [28].

Naprawa

[66] Cofanie elektroniki (reset)

Gdy istnieje konieczno

cofni

cia

elektroniki do ustawienia podstawowego,

nale

y post

powa

jak nast

puje:

Wycisn

z zatrza ni cia tarcz

pod

wietlan

(1.2) i wyj

[29 - 31].

Wcisn

jednocze nie przyciski

“program” (2) i “impuls” (3) - dioda

wiec

ca (1) zaczyna miga . Gdy

dioda przestanie miga , cofanie

(reset) jest zako mo na zwolni .

czone, przyciski

Wskutek zresetowania charakterystyka przeszkody i punkt w czenia wybiegu mi kkiego ulegaj skasowaniu. Zachowane zostaj nastawione warto ci prze cznika dwustanowego oraz polecenia radiowe. Lampka nap du miga a do pomy lnego przeprowadzenia nastawienia podstawowego.

Przeprowadzi ustawienie podstawowe: Za pomoc pilota lub

przycisku “impuls” (3) bram przesun z pozycji zamkni przynajmniej dwa razy bez

tej

zatrzymywania w obydwa po o

enia

ko

cowe.

 • Zatrzasn

tarcz pod wietlan [62-65].

Document info
Document views939
Page views1044
Page last viewedWed Jan 18 12:21:37 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments