X hits on this document

996 views

1 shares

4 downloads

0 comments

85 / 96

[67] Wymiana baterii pilota

 • ci

gn

pokryw

obudowy (2).

 • Bateri

(1) wyj

i wymieni

.

Stosowa tylko baterie zabezpieczone przed wyciekiem. Przy wk adaniu zwraca uwag na w a ciwe bieguny. Stare baterie usuwa w sposób bezpieczny dla rodowiska.

 • Nasun

pokryw

obudowy.

[68] Wymiana arówki

Wyci gn

 • Odchyli i wyj

[29 - 31].

wtyczk z sieci. szk o ochronne (1.2)

 • Wymieni arówk (1).

Oprawka arówki wiecowej E14 -

max. 40 W.

 • Zatrzasn

szk o ochronne [62 - 65].

[69] Wymiana bezpiecznika

Wyci gn

 • Odchyli i wyj

[29 - 31].

wtyczk z sieci. szk o ochronne (1.2)

Odkr

ci

rub

(4) i wyj

modu

wsuwany (5).

 • Odkr ci 3 ruby (6) i wyj

  • (7)

   .

pokryw

Uszkodzony bezpiecznik (1)

wyci

gn

z oprawki (2) i wymieni

.

Zwraca uwag na dane bezpiecznika!

Zamocowa Zamocowa Zatrzasn

pokryw . modu wsuwany. tarcz pod wietlan

(1.2)

[62-65].

Serwis

W przypadku zwracania si o porad do jednej z firm, których adresy wymieniono na odwrocie, prosimy o podanie numeru fabrycznego i nazwy modelu. Mo na je odczyta z tabliczki znamionowej na g owicy nap du.

Wyposa enie

Do przy czy zewn trznych na g owicy nap dowej potrzebna jest wtyczka typu Western. Podane poni ej wyposa enie mo na zamawia oddzielnie.

[70]

4-poleceniowy pilot do wielokrotnego u ytku

[71] [72]

pilot 1-poleceniowy

uchwyt na cianie do nadajnika r cznego

[73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]

przycisk na cianie przycisk ze stacyjk przycisk kodowy antena zewn trzna zapora wietlna zewn trzne otwieranie awaryjne

wewn trzne odblokowanie awaryjne

[80]

listwa stykowa bezpiecze stwa

Cz

ci zamienne

Cz

ci zamienne musz

odpowiada

wymogom technicznym ustalonym przez

producenta. Zagwarantowane jest to

zawsze jedynie w przypadku

oryginalnych cz

ci zamiennych.

Przy zamówieniu nale y poda nr artyku u.

Polski

[81] Lista cz

ci zamiennych

Poz. Nazwa

Nr artyku u

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

1.7 2

g owica nap du pokrywa nap du szk o ochronne

arówka bezpiecznik wtyczka typu Western z mostkiem, zielona wtyczka typu Western z mostkiem, ó ta modu wsuwany pilot zdalnego sterowania

K028708 K028709 K028664 K028665

K028666

K028667 K028892

2.1 3

(1-poleceniowy) (4-poleceniowy) bateria 12 V szyna prowadz ca

K028668 K028710 K028669

4 4.1 4.2 4.3 5

nap du sanie

cz

dolna sa

zamkni cie

cz

górna sa

pas z baty 6144 mm 8322 mm 10500 mm 14856 mm

K028670

K028671 K028662 K028663

K028677 K028692 K028733 K028734

6

kr

ek prowadz cy,

komplet

K028678

7

8 9 10 11 12

13

14

15

16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26 27

cznik rodkowy

K028681

szyna prowadz ca

K028682

ta ma perforowana

K028695

wy

cznik kra cowy,

komplet antena

K028845 K028680

ruba z bem sze ciok M8 x 25 nakr tka zabezpieczaj M8

ruba z bem sze ciok M6 x 90 nakr tka zabezpieczaj M6

ruba 8 x 70 podk adka 8,4 ko ek 10 mm element podwieszany k townik do zawieszan

tnym K028687 ca K028689 tnym K028696 ca K028697 K028698 K028699 K028700 K028694 ia K028846

ruba grzybkowa M8 x 16 nakr tka zabezpieczaj M8 nakr tka zabezpieczaj M10

ruba 8 x 70 podk adka 8,4 ko ek 10 mm wspornik

ca

K028704

ca

K028689

K028705 K028698 K028699 K028700 K028701

85

Document info
Document views996
Page views1101
Page last viewedMon Jan 23 17:39:55 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments