X hits on this document

928 views

1 shares

4 downloads

0 comments

86 / 96

Suomi

EY Vaatimusten- mukaisuustodistus

Vakuutamme EY Konedirektiivin 98/37/ EEC ehtojen mukaisesti, että allakuva- tun tuotteen yrityksemme myynnissä ole- va versio on suunnittelultaan ja raken- teeltaan asianomaista tuotetta koskevien EY-direktiivissä määritettyjen työturvalli- suus- ja -terveysvaatimusten mukainen. Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos tuot- teeseen tehdään jotain muutoksia ilman meidän hyväksyntäämme.

Autotallin ovien automaattikoneistot ovat autotallien ovien valmistuksessa käytet- täviä komponentteja, jotka siksi luokitel- laan EY Konedirektiivinen 98/37/EEC mukaisesti koneiksi.

Lopputuotetta ei saa ottaa käyttöön ennen, kuin sen direktiivin vaatimus- tenmukaisuus on varmistettu.

Tuotekuvaus Autotallin ovikoneisto

Valmistaja ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH Thalbach D-85368 Wang

Malli Ultra excellent quick

Sovellettavat EY-direktiivit EY Konedirektiivi (98/37/EEC) EC Pienjännitedirektiivi (73/23/EEC) EY Sähkömagneettinen yhteensopivuus- direktiivi (89/336/EEC)

Sovellettavat harmonisoidut

standardit EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-95:2001

Sovellettavat saksalaiset

standardit VDE 0801 T.1

Wang, 23. 01. 2003

(Hermann Leppert, toimitusjohtaja)

86

Esipuhe

Näitä ohjeita (teksti) käytetään yhdessä asennuskuvien (kaavioiden) kanssa. Asentajan on tutustuttava huolellisesti tekstiohjeisiin ja kaavioihin ennen oviko- neiston asennusta.

Tilatuista lisävarusteista riippuen on huo- mioitava niihin kuuluvat käyttöohjeet. Ne toimitetaan kunkin lisätarvikesarjan mu- kana.

Käyttötarkoitus

Ohjeiden mukainen käyttö Autotallin ovikoneisto on tarkoitettu aino- astaan asuinkiinteistöjen autotallien yksi- ja kaksiosaisten ovien avaamiseen ja sulkemiseen.

Tämä ovenavauslaite täytyy varustaa li- sävarolaitteella (turvalistalla tms.), jos tehdasperäistä estevarmistimen perus- säätöasentoa (F1 = voima kiinni, F2 = voima auki) muutetaan tai sulkemisauto- matiikka aktivoidaan, katso s. 90.

Kaikki muut käyttötavat ovat ohjeiden vastaisia. Valmistaja ei ole vastuussa va- hingoista, jotka aiheutuvat ovikoneiston ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Ohjeiden vastainen käyttö Autotallin ovikoneistoa ei saa käyttää:

  • -

    kaupallisissa pysäköintilaitoksissa

  • -

    räjähdysherkissä tiloissa.

Varastointi

Autotallin ovikoneisto on sekä pakattuna että pakkauksesta purettuna säilytettävä kuivassa tilassa. Varastotilan lämpötila ei olla alle -20°C tai yli 80 °C.

Ohjeet, huomautukset

Tärkeät ohjeet ja huomautukset on mer- kitty seuraavin tunnuksin:

VAROITUS Osoittaa työskentely- tai toimintatapaa, jota on noudatettava ehdottomasti henki- lövahinkojen välttämiseksi.

HUOMIO Sisältää tietoja, jotka on huomioitava lait- teistovaurioiden välttämiseksi.

HUOM Osoittaa teknisiä vaatimuksia, joihin on kiinnitettävä erityishuomiota.

Viittaukset

Tekstiosassa käytetään seuraavia viitta- uksia asennuspiirustuksiin:

[12] = kaavion numero, esim. 12 [21-] = kaavion numero, esim. 21 ja sitä

seuraavat kaaviot (21) = positionumero, esim. 21

Turvallisuus

Henkilöiden turvallisuuden kannal- ta on elintärkeää noudattaa kaikkia ohessa seuraavia ohjeita. Säilytä mo- lemmat opasteet (kuva- ja tekstiosa) sekä lisätarvikkeiden käyttöohjeet hel- posti saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Autotallin ovikoneisto on valmistettu vii- meisimpien ja yleisesti hyväksyttyjen teknisten turvallisuussääntöjen mukaan. Koneiston käyttöön voi silti liittyä mah- dollisia henkilövahingon tai omaisuus- vaurioiden vaaroja.

Sähköasennuksia saavat suorittaa vain valtuutetut sähköasentajat.

Irrota verkkopistoke aina ennen minkään toimenpiteiden suorittamista ovikoneis- tolle.

Autotallin ovikoneistoon ei turvallisuus- syistä saa tehdä mitään muutoksia. Ovi- koneiston takuu ei ole voimassa, jos ko- neistoon tehdään muutoksia.

Varmista ennen oven ohjauslaitteiden (esim. käsilähettimen, painikkeiden) käyttöä, ettei oven liikealueella ole ihmi- siä tai esteitä. Varmista, että oven val- tuuttamaton käyttö on estetty, esim. lap- set eivät saa leikkiä sen kanssa.

Jos autotallin ovessa on käyntiovi, järjes- telmään on asennettava turvalaite, joka estää ovikoneiston toiminnan käyntioven ollessa auki.

Tarkasta ennen ovikoneiston asentamis- ta, että ovea on helppo käyttää käsin ja oven mekaaniset osat toimivat oikein.

Koneistoa ei saa asentaa raskaisiin oviin, koska koneistoa ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön.

Jos oven tasapainotukseen on käytetty jousia, niiden toiminta on varmistettava. Säätöjä ja korjauksia saavat suorittaa ai- noastaan valtuutetut asentajat. Älä kos- kaan suorita itse mitään korjauksia (kire- ät jouset voivat aiheuttaa henkilövahin- koja).

Noudata valmistajan ohjeita autotalli- oven koneistoasennuksessa.

Document info
Document views928
Page views1033
Page last viewedTue Jan 17 05:09:41 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments