X hits on this document

925 views

1 shares

4 downloads

0 comments

88 / 96

Suomi

Koneiston kokoonpano

[4]

Kokoa ripustuskappaleen (19) osat yhteen, älä kiristä.

[5]

Työnnä kuusiokantaruuvit (12) pai- koilleen.

[6]

Työnnä ripustuskappale (19) käyt- töyksikön ohjauskiskolle (3).

[7-]

Työnnä liitososa (9) pysäyttimelle

asti.

[9]

Paina ohjauskisko (10) pysäytti- melle asti.

[10] Aseta luistin alaosa (4.1) kotelon (4.2) päälle.

[11] Aseta luistin yläosa (4.3) oikeaan asentoon luistin alaosan päälle.

[12] Työnnä luisti (4) ohjauskiskoon (10).

[13] Kiinnitä toinen liitoskappale (9) sa- malla tavoin kuin ensimmäinen.

[14] Työnnä hihnapyörä (6) ja ham- mashihna viimeiseen ohjauskisko- osaan (10).

[15] Työnnä viimeinen ohjauskisko (10) pysäyttimelle asti.

[16] Paina pidike (27) ohjauskiskoon.

[17] Kiinnitä hihnapyörä (6) pidikkee- seen (27) lukkomutterin (23) avul- la. Kiristä lukkomutteria niin paljon, että hammashihna (5) hieman ki- ristyy.

Asennus

[18] Merkitse oven keskiviiva ja jatka viivaa yläkehyspuun yli kattoon.

[19] Määritä avoinna olevan oven kor- kein piste.

[20] Poraa reiät seinäkiinnitystä varten.

[21] Kiinnitä ripustuskulma (20) keskite- tysti oveen nähden.

Varmista, että oven liikeradan kor- keimman kohdan yläpuolelle jää 5 -15 mm [19] vapaata tilaa.

[22] Kiinnitä ripustuskulmat (20) ruuveil- la ohjauskiskoon, kiristä vastamut- terit (22) aluksi vain löysästi.

[23] Kiristä ripustuskappale (19) oh- jauskiskoon (3), ja kiinnitä ripustus- raudat (11).

Kun olet nostanut koneiston kat- toon, tue se paikoilleen niin, ettei se pääse putoamaan alas.

88

[24-] Kohdista koneisto kallistamalla ja säätämällä ripustusrautoja tarpeen mukaan.

[27] Kiinnitä koneisto kattoon.

Tarkasta kiinnityksen jälkeen, että kaikki osat on kiinnitetty tukevas- ti [21, 22, 27].

[28] Tarkasta hammashihnan kireys ja säädä tarpeen mukaan.

Oven kytkentä

Ovityypistä riippuen on oviliitäntää varten käytettävissä vastaavia asennus- sarjoja. Asenna oviliitäntä asennussarjan mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Oven käyttöönotto

Valolevyn purkaminen [29-] Valolevyn (1.2) vapauttaminen luki- tuksesta.

[32] Poist.a pahvilaatikko kaukosäätimi- neen (2) ja antenneineen (8). Anna valolevyn lukkiutua jälleen vasta käyttöönoton jälkeen [62-].

Ohjaus- ja osoitinlaitteet [33]

F1

Potentiometri ”sulkeutumisvoima”

F2

Potentiometri ”avautumisvoima”

1

Merkkivalo (punainen)

2

“Ohjelmapainike”

3

“Pulssipainike”

4

”Verkkovirtamerkkivalo” (vihreä)

P

DIP-kytkin

Ulkoiset kytkennät [34]

1

Pulssi

2

Osittainen avautuminen

3

Turvaliuska/valokenno

4

Hätäseis

5

Antenni

A

E

=

Antenni

= Maa

Antennin kytkeminen [35] Kiinnitä antenni (8) ulkoiseen liitti- meen (5, vasen kiristin A).

Jos kytkentää ei suoriteta oikein, vastaanotossa voi ilmetä häiriöitä. Mikäli olosuhteet häiritsevät vastaanottoa, voi- daan käyttää ulkoista antennia. Ota yh- teyttä jälleenmyyjääsi.

Verkkokytkentä [36] Työnnä virtajohdon pistoke pistora- siaan. “Verkkovirtamerkkivalo” (4) syttyy palamaan. Toimintamerkki- valo vilkkuu.

Toimintamerkkivalo vilkkuu niin kauan, että asetuskäyttö [44] on suoritet- tu.

Ovikoneiston ensimmäinen käynnistys

Ovikoneistoa ei saa käynnistää, jos ovea ei ole kytketty. Jos koneisto käynnistetään vaikka ovea ei ole kytket- ty, elektroniikka on palautettava alkuase- tukseen (Reset).

Varmista ennen ovikoneiston käynnistämistä, ettei oven liikealueel- la ole ihmisiä tai esteitä.

Käsilähettimen koodaus

Koodausvaiheessa oven puris- tusvoiman turvapiiri ei toimi.

1-toimintoinen käsilähetin [71] Käsilähettimen ylempi painike on asetet- tu radiokauko-ohjaukselle jo tehtaalla. Jos haluat ohjelmoida toisenkin käsilä- hettimen, toimi seuraavasti (ohjelmointia tehtäessä käsilähetintä on pidettävä mahdollisimman lähellä koneistoa):

[37] Paina “Ohjelmapainiketta” (2) lyhy- esti – punainen merkkivalo (1) al- kaa vilkkua: Paina käsilähettimen ylintä paini- ketta 20 sekunnin kuluessa – pu- nainen merkkivalo alkaa palaa vilk- kumatta (koodaus on suoritettu).

Mikäli koodauksessa tapahtuu vir- he, radio-ohjaukset voidaan peruuttaa – ks. käsilähettimen käyttöohje.

4-toimintoinen käsilähetin [70] 4-painikkeisen käsilähettimen ylin paini- ke on asetettu radiokauko-ohjaukselle jo tehtaalla. Jos haluat käyttää jotain toista painiketta tai ohjelmoida toisenkin käsi- lähettimen, toimi seuraavasti (ohjelmoin- tia tehtäessä käsilähetintä on pidettävä mahdollisimman lähellä koneistoa):

[37] Paina “Ohjelmapainiketta” (2) lyhy- esti – punainen merkkivalo (1) al- kaa vilkkua: Paina käsilähettimen jotain muuta kuin tehtaalla ohjelmoitua ylintä painiketta 20 sekunnin kuluessa – punainen merkkivalo alkaa palaa vilkkumatta (koodaus on suoritet- tu).

Mikäli koodauksessa tapahtuu vir- he, radio-ohjaukset voidaan peruuttaa – ks. käsilähettimen käyttöohje. Jos haluat ohjelmoida toisen käsilähetti- men, toimi ylläolevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja käsilähettimen monikanava- toiminnasta löytyy käsilähetintä koske- vasta kappaleesta.

Document info
Document views925
Page views1030
Page last viewedTue Jan 17 02:27:50 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments