X hits on this document

962 views

1 shares

4 downloads

0 comments

89 / 96

Kytkentänokkien säätö Ovikoneisto toimitetaan molemmat kyt- kentänokat (A, Z) asetettuna noin 30 cm päähän koneistosta:

[38] ”Kiinniasennon” kytkentänokka = (Z) ”Aukiasennon” kytkentänokka = (A) .

[39] Paina “Pulssipainiketta” (3) tai käy- tä käsilähetintä. Ovi avautuu niin kauan, että kytkentänokka (A) on liikkunut koneiston rajakytkimelle, tai niin kauan, että järjestelmälle annetaan uusi pulssi. Paina ”Puls- sipainiketta” uudelleen oven sulke- miseksi.

[40] Vedä käyttöpistike (7.1) irti ja siirrä laukaisunokka (A) oven suntaan. Jotta nokkaa voidaan siirtää ham- mashihnalla, tulee sen olla vähin- tään 50 cm päässä koneistosta.

Käyttöpistike pannaan paikoilleen lävistämällä yksi kolmesta porausreiästä siten, että se tunkee keskitetysti kahden hammaskyljen välistä.

[41] Avaa ovi tähän uuteen yläpysähty- miskohtaan ja tarkasta koko avaa- mistoiminto. Säädä tarvittaessa uu- delleen.

[42] Säädä “kiinniasennon” kytken- tänokkaa (Z) tarpeeksi pitkälle niin, että ovi sulkeutuu tiiviisti.

Jos ovi painaa liian tiukasti yläke- hystä vasten sulkeutuessaan, momentin- valvontalaite kääntää automaattisesti suunnan ja avaa oven. Tällöin kytken- tänokkaa (Z) on säädettävä hiukan taak- sepäin.

Perusasetus (asetuskäyttö) [43] Palauta elektroniikka perustilaan (Reset): Paina “ohjelmapainiketta “ (2) ja ”pulssipainiketta” (3) sama- naikaisesti, punainen merkkivalo (1) alkaa vilkkua. Kun punainen merkkivalo ei vilku enää – elekt- roniikka on palautettu perustilaan ja voit päästää painikkeet takaisin ylös. Toimintamerkkivalo alkaa nyt vilkkua nopeasti merkiksi siitä, että järjestelmälle on suoritettava ase- tuskäyttö.

[44] Aja ovi käsilähettimen tai “Pulssi- painikkeen” (3) avulla kiinni-asen- nosta vähintään kaksi kertaa kumpaankin ääriasentoon ilman välipysähdyksiä: Järjestelmä tar- kastaa automaattisesti ovikonei- ston pehmeän pysähtymismatkan pituuden ja momenttivalvonnan toi- minnan (momentinvalvontalaite).

Tarkasta merkkivalot. Jos toiminta- merkkivalo vilkkuu hitaasti asetuskäytön aikana, oven avautumismekanismissa on este. Tarkasta oven säätö ja poista mahdollinen este, ja suorita sitten perus- asetus uudelleen.

Momentinvalvontalaitteen

herkkyyden tarkastaminen Momentinvalvontalaite estää sulkeutu- vaa ovea aiheuttamasta henkilövahinko- ja.

[45] Suorita koekäyttö: Pysäytä ovi lantion korkeudelle tarttumalla siihen molemmilla käsil- lä. Sulkeutuvan oven tulee esteen kohdatessaan pysähtyä automaat- tisesti ja liikkua avautumissuun- taan noin 30 cm. Avautuvan oven taas tulee esteen kohdatessaan pysähtyä automaattisesti.

Virran katkaisun jälkeen toiminta- merkkivalo vilkkuu niin kauan, että jär- jestelmä saa uuden impulssin tai radio- ohjauksen.

Suomi

Käyttö

Anna oven kaikille käyttäjille oh- jeet oven asianmukaiseen ja turvalli- seen käyttöön. Sulkeutuvat reunat ja mekaaninen laitteisto voivat aiheuttaa murskautumis- tai leikkautumis- vaaran. Ovea ei saa avata tai sulkea, jos oven koko liikealue ei ole näkyvis- sä tai jos oven välittömässä läheisyy- dessä on ihmisiä tai esteitä.

Käsilähetin

Säilytä käsilähetintä lasten ulot- tumattomissa. Älä käytä käsilähetintä, jos oven koko liikealue ei ole näkyvis- säsi. Valvo ovea ja huolehdi, ettei ku- kaan ole oven välittömässä läheisyy- dessä sen liikkuessa.

Yksikanavatoiminta [46] Ensimmäinen painike ohjelmoitu- na.

Monikanavatoiminta [47] 2-kanavatoiminta:

Ohjelmoi ensimmäinen ja toinen tai mitkä tahansa kaksi painiketta.

3-kanavatoiminta: Ohjelmoi ensimmäinen, toinen ja kolmas tai mitkä tahansa kolme painiketta.

4-kanavatoiminta: Ohjelmoi ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs painike.

Ohjelmoitujen radio-ohjausten pe-

ruutus (vain tarvittaessa) [48] Paina “Ohjelmapainiketta” (2) vä- hintään 3 sekunnin ajan. Punainen merkkivalo (1) vilkkuu nopeasti 2 sekuntia ja sammuu – radio-oh- jaukset on peruutettu (kesto: noin 5 sekuntia). Tämä toimenpide peru- uttaa kaikki käsilähettimelle ohjel- moidut ohjaukset.

89

Document info
Document views962
Page views1067
Page last viewedThu Jan 19 20:25:30 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments