X hits on this document

957 views

1 shares

4 downloads

0 comments

90 / 96

Suomi

Lisäasetukset

Ovikoneisto toimitetaan perustehdasase- tuksilla, eli kaikki DIP-kytkimen (P) ase- tuskytkimet pois päältä (asennossa Off). Haluttaessa koneistolle voidaan ohjel- moida seuraavat lisäasetukset potentio- metrien (F1, F2) ja DIP-kytkimen (P) avulla:

[49] Momentinvalvontalaite (F1, F2) Ennakkovaroitusaika (P, kytkin 3)

Osittainen avautumisaika (P, kytkin 4)

Automaattinen sulkeutuminen (P, kytkin 5)

Valaistusaika (P, kytkin 6)

Pehmeä pysähtyminen sulkeutues- sa (P, kytkimet 7 ja 8)

“Tuntoreunan/valokennon” toiminta (P, kytkimet 1 ja 2).

Momentinvalvontalaitteen

säätäminen Oven avautumis- ja sulkeutumisvoimaa voidaan säätää vain potentiometrien “sulkeutumisvoima” (F1) ja “avautumis- voima (F2) avulla. Yleisesti ottaen teh- dasasetusta (=minimivoima) ei tulisi muuttaa. Tehdasasetuksessa ovi liikkuu pehmeästi ja tasaisesti, eikä pysähdy tai käännä liikesuuntaansa muuta, kuin es- teen kohdatessaan.

Ennen asetuksen muuttamista oven pehmeä liikkuminen ja toiminta on tar- kastettava ja säädettävä tarpeen mu- kaan.

Tarvittaessa momentinvalvontalaitteen asetusta voidaan nostaa suuremmaksi allaolevien ohjeiden mukaan:

[50] Tarkasta, että molemmat potentio- metrit (F1 ja F2) ovat minimiase- tuksella kiertämällä niitä ruuviavai- mella vastapäivään.

[51] Nosta potentiometrien F1 ja F2 asetusarvoja suuremmaksi siten, että ovi liikkuu tasaisesti kumpaan- kin ääriasentoonsa. Varmista sopi- vaa mittauslaitetta käyttäen, ettei- vät arvot ylitä suurimpia sallittuja arvoja standardien EN 12 453 ja EN12 445 mukaisesti.

Jos tehdasperäistä kiertopoten- tiometrin F1 ja F2 perussäätöasentoa muutetaan, on oven esiin tulevat sul- kureunavoimat mitattava, katso työ- vaihe (51). Jos normissa hyväksytyt arvot ylitetään, on asennettava ja käy- tettävä lisävarolaitteita (esim. valo- kennoa, turvalistaa).

90

Ennakkovaroitusajan säätäminen Ennakkovaroitusaika määrittää kuinka paljon ennen moottorien käynnistymistä varoitusvalo syttyy palamaan (tehdas- asetus: 0 sekuntia).

[52] Säädä ennakkovaroitusaika kytki-

mellä 3:

”On” asento

= 4s

”Off” asento

= 0 s.

Osittaisen avautumisen

säätäminen Osittainen avautumisaika määrittää kuin- ka kauan ovi on osittain auki-asennossa sen jälkeen, kun se lähtee avautumaan kiinni-asennosta. Jos osittaista avautu- mistoimintaa halutaan käyttää, on joko kytkettävä ohjauslaite (esim. seinäasen- nettu painike) ulkoiseen liittimeen ”osit- tainen avautuminen” (2) tai käsilähetti- men yksi painike on ohjelmoitava tätä varten. Ohjelmointi tapahtuu painamalla ”Ohjelmapainiketta” lyhyesti kaksi kertaa peräkkäin. Punainen merkkivalo (1) vilk- kuu kaksi kertaa: tämän jälkeen on 20 sekunnin kuluessa painettava käsilä- hettimen sellaista painiketta, jolle ei ole ohjelmoitu mitään toimintaa – punainen merkkivalo alkaa vilkkua jatkuvasti merk- kinä siitä, että osittainen avautumistoi- minta on ohjelmoitu.

[53] Osittainen avautumisaika sääde- tään kytkimellä 4: Portti avataan suljetusta asennosta impulssipai- nikkeella säätämällä kytkin ”Pois päältä” (Off) -asentoon. Kun portti on auennut toivotun määrän, sen käyttökoneisto pysäytetään ja kyt- kin 4 kytketään ”Päällä” (On)

  • -

    asentoon.

Voit muuttaa asetettua osittaista avautumisaikaa samalla tavoin asettamalla kytkimen 4 ensin asentoon Off ja sitten takaisin asentoon On ylläku- vattujen ohjeiden mukaan.

Automaattisen sulkeutumisen sää-

täminen Automaattinen sulkeutuminen on oh- jaustoiminto, joka sulkee oven automaat- tisesti. Sulkeutumisaika voidaan ohjel- moida helposti kytkimen 5 avulla (säätö- alue 2 sek – 8,5 min). Tehdasasetukses- sa automaattinen sulkeutuminen on pois päältä ja kytkin 5 asennossa Off.

Automaattista sulkeutumistoi- mintoa saa käyttää vain ovissa, jotka on varustettu lisäturvalaitteella (valo- kenno / tuntoreuna) [58-].

[54] Aseta automaattinen sulkeutumi- stoiminto kytkimellä 5: Avaa ovi auki-asentoon. Kun haluttu aukio- loaika on kulunut, aseta kytkin 5 asentoon On. Ovi sulkeutuu ja oh- jelmoitu aika tallentuu järjestelmän muistiin.

Voit muuttaa ohjelmoitua aukio- loaikaa samalla tavoin asettamalla kytki- men 5 ensin asentoon Off ja sitten takai- sin asentoon On ylläkuvattujen ohjeiden mukaan. Ohjelmointi on suoritettava uu- delleen myös järjestelmän alkuasetuk- seen palauttamisen (Reset) jälkeen.

Valaistusajan säätäminen Valaistusaika määrittää, kuinka kauan valaistus on päällä koneiston toiminnan jälkeen. Valaistusaikaa voidaan säätää helposti kytkimen 6 avulla (säätöalue 2 sek – 8,5 min). Tehdasasetuksessa va- laistusaika on 2 minuuttia ja kytkin 6 on pois päältä (asennossa Off).

[55] Säädä valaistusaikaa kytkimellä 6: Käynnistä koneisto ja aja ovi ääria- sentoon (auki/kiinni). Kun haluttu valaistusaika on kulunut, aseta kyt- kin 6 asentoon On; aika tallentuu järjestelmän muistiin.

Voit muuttaa ohjelmoitua valaistus- aikaa samalla tavoin asettamalla kytki- men 6 ensin asentoon Off ja sitten takai- sin asentoon On ylläkuvattujen ohjeiden mukaan. Ohjelmointi on suoritettava uu- delleen myös järjestelmän alkuasetuk- seen palauttamisen (Reset) jälkeen.

Pehmeän pysähtymismatkan

säätäminen Pehmeä pysähtyminen on ohjaustoimin- to, jonka avulla ovi asetetaan sulkeutu- maan alhaisemmalla nopeudella. Peh- meän pysähtymisajan kesto voidaan säätää kytkimillä 7 ja 8. Tehdasasetuk- sessa pehmeä pysähtymisaika on 3 se- kuntia ja molemmat kytkimet ovat asen- nossa Off.

[56] Ohjelmoi pehmeän pysähtymisajan kesto kytkimillä 7 ja 8:

Kyt

Off Off On

On

kin 7

Off

3s

On

6s

Off

1,5 s

On

0s

Kytkin 8

Aika

Document info
Document views957
Page views1062
Page last viewedThu Jan 19 17:02:46 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments