X hits on this document

207 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 53

tjänsterna. Två perspektiv möts – hemmet som ett hem och hemmet som en arbetsplats. När det gäller användande av informationsteknik och hjälpmedel i hemmet blir konflikterna extra märkbara. Informationsteknik i hemmet kan upplevas olika av brukare; den kan ge brukaren större trygghet, självbestämmande och livskvalitet eller ses som ökad kontroll, ökat beroende av rehabiliteringspersonal eller en källa till ökad oro för symtom och sjukdom. Brukaren kan uppleva informationsteknik i hemmet som ett skydd för den personliga integriteten eller som ett hot mot den. Användandet av informationsteknik i hemmet förändrar också det fysiska rummet genom t.ex. kommunikations utrustningen som finns i hemmet, vilket kan upplevas som hot eller möjlighet.

2.6.1 E-Hälsa

När informationsteknologi tillsammans med kommunikationsteknologi används inom hälso- och sjukvården används ofta begreppet eHealth (electronic-health). En definition av eHealth är: “a term to describe the combined use of electronic communication and information technology in the health sector…the use in the health sector of digital data – transmitted, stored and retrieved electronically – for clinical, educational and administrative purposes, both at the local site and at a distance. Hence e-health is the overall, umbrella field that encompasses telehealth.” ( Ur From Telehealth to E- Health: The unstoppable Rise of E-Health, sid 1-2)

E-Health

Informations- teknologi

Telekom- munikations teknologi (Telehealth)

Fig 1. Modell över de två teknologierna inom E-health

9

Document info
Document views207
Page views207
Page last viewedWed Jan 18 12:56:13 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments