X hits on this document

192 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 53

Inom EU: s 6: e ramprogram för forskning och utveckling inom informationsteknologi (IST- Programmet) är fokus på det man kallar ”omgivande intelligens”, för att få en bredare inkludering av den enskilde i informationssamhället och därigenom skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa och rörlighet. ”E-inclusions” koncentrerar på allt som gör det möjligt för den enskilde att få access, en gränslös teknologi för full delaktighet i informationssamhället och på assisterande system som rehabiliterar och/eller kompenserar funktionsbortfall för att öka livskvalitet hos individer med särskilda behov och deras vårdare. Inom hälsoområdet har arbetet koncentrerats på intelligenta system som syftar till att stödja hälsoprofessioner att ge patienter personligt utformad hälso- och sjukvård samt information och att stimulera till hälsopromotion och sjukdomsprevention för befolkningen i allmänhet (IST, 6: e ramprogrammet, 2002).

I Sverige pågår för närvarande en stor försöksverksamhet där informationsteknologi används inom hälso- och sjukvård. Exempel på försöksområden är:

 • Informationsutbyte/vårdkedjor med IT-stöd

 • Televård, telemedicin, monitorering

 • Mobil kommunikation i hemtjänst/hemsjukvård

 • IT-lösningar i bostaden som underlättar att bo och vårdas hemma

I regeringens proposition ”Ett informationssamhälle för alla”(Prop.1999/2000:86) föreslås att staten skall prioritera IT-satsningar inom hälso- och sjukvård. Den arbetsgrupp som sedan fick i uppgift att föreslå strategier för detta arbete har i en rapport föreslagit fem viktiga strategiområden samt åtgärder och förslag inom respektive område (Ds 2002:3).

1. Strategiområde A – strategier och åtgärder för att etablera grundförutsättningar för telemedicin/televård.

2. Strategiområde B och närsjukvård.

 • Strategier och åtgärder för telemedicin/televård i sjukhus-, primär-

 • 3.

  Strategiområde C – Strategier och åtgärder för telemedicin/televård i vård och omsorg i primärkommuner.

 • 4.

  Strategiområde D – Förstärka patienters och närståendes ansvar, delaktighet och inflytande.

 • 5.

  Strategiområde E – Strategier för att skapa en bättre marknad för IT och medicinsk teknik.

(Ds 2002:3, Vård ITiden s.167-229)

Carelik, har gjort en kartläggning av användning av IT i Sveriges kommuner inom vård & omsorg (Kemlén, 2002). Av Sveriges 289 kommuner använde 11 % telemedicinskt stöd, televård i eget hem (ordinärt boende) och i särskilt boende (t ex äldreboende) vid årsskiftet 2001/2002. Flera av dessa planerar utökat användande. Av dem som ej ännu använde televård i hemmet, planerade 12 % ett införande. Att televård är önskvärt ansåg 80 % av Sveriges kommuner. Utvecklingen inom telemedicin/televård är snabb och det kommer hela tiden nya studier som handlar om användning av telemedicin vid vård av äldre i hemmet. Äldre definieras olika i olika studier, från 60år till 75år som nedre gräns. Acceptansen hos äldre av telemedicinska lösningar ökar eftersom kunskaperna om tekniken ökar, mer och mer användarvänlig teknik utvecklas och det ökade intresset för användning av Internet påverkar också (Bratton & Short, 2002).

En kartläggning av äldres inställning till e-hälsa och telemedicin gjordes i 15 länder i Europa (Stroetmann et.al. 2003). Totalt gjordes 9661 intervjuer. Respondenterna bodde mestadels i glesbygd eller små städer (65 %). Kartläggningen visade att nästan alla hade tillgång till TV (98 %). Tillgång till kabel TV hade 30 % och digital TV (13 %). Nästan hälften (48 %) hade

10

Document info
Document views192
Page views192
Page last viewedMon Jan 16 20:08:43 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments