X hits on this document

199 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 53

Intresset för teknik var olika hos testpersonerna. Vissa var intresserade av all sorts teknik medan andra var mer neutrala. ”Jag är ju mest intresserad av att använda den, inte hålla på med den” . Under försöket hade en testperson funderat allmänt över teknikanvändning och fått en idé om att larmet borde aktiveras när man gick hemifrån och att mottagardelen skulle få en signal om att brukaren var på väg ut. Sedan skulle mottagaren kolla upp efter en halvtimma och höra hur brukaren mådde. En testperson ansåg att det kunde vara en tillgång för funktionshindrade äldre om larmet kunde aktiveras innan de gick ut. Om de t.ex. inte hittade tillbaka till sitt äldreboende efter en promenad utomhus så skulle det vara en trygghet både för personalen eller någon annan om de kunde se var dessa äldre var och ev. kunde de larma personalen på boendet. På så sätt skulle ny teknik fungera som redskap och hjälp för äldre.

5 Del tre - Brukares uppfattning om användbarheten av det testade mobila larmet.

Frågeställningar vid undersökningen av brukarnas uppfattning om användbarheten av det testade mobila larmet :

  • Hur fungerade det testade mobila larmet?

  • Hur användarvänlig är det testade mobila larmet?

  • Hur effektivt upplevs det testade mobila larmet vara?

  • Hur säkert anses det testade mobila larmet vara?

Samtliga testpersoner fick svara på en enkät med påståenden kring funktion, användarvänlighet, effektivitet, belåtenhet och säkerhet som de skulle instämma i respektive förkasta. I enkäten fanns även utrymme för att ge egna kommentarer under respektive variabel Enkäterna delades ut i samband med intervjuerna och testpersonerna ombads skicka in svaren i medföljande svarskuvert. Enkäten som användes har tidigare använts vid utvärdering av mobil IKT (Melander Wikman, Jansson & Gard, 2005). Enkätfrågorna anpassades till att gälla mobilt larm (Se bilaga 4). Åtta testpersoner av nio svarade på enkäten.

Funktion Funktionen bedömdes som mycket god. Larmutrustningen bedömdes av 5 av 6 informanter som att den fungerade helt och fullt när det gäller att skicka ett larm och vid samtalskontakt. Kontakt fungerade till och med mellan Luleå – Stockholm. De resterande 2 informanterna bedömde att larmet fungerade nästan helt och fullt. En av dessa hade upplevt att larmutrustningen gick sönder när hon slog av/på den för att spara batteri.

Användarvänlighet Användarvänligheten varierade från 1 till 5 på en 5-gradig skala. Tillfredsställelsen med larmutrustningen varierade från 1-5 med ett medelvärde på 3. Larmutrustningen upplevdes till viss del (3 på 5-gradig skala) utformad för att fylla användarnas behov. Det upplevdes ganska lätt (3 på 5-gradig skala) att starta larmet samt att trycka på larmknappen. En informant valde att avstå från att gradera i siffror och skrev kommentaren ”Inte i befintligt skick” istället. Samtliga användare upplevde att användarmanualen till utrustningen var enkel att förstå, att det var enkelt att ladda batteriet i larmtelefonen och lätt att tala i larmtelefonen. En informant skrev kommentaren att hon ej behövt ladda utrustningen. Tre deltagare upplevde att det inte var svårt att höra vad den som larmar säger, tre upplevde att det kunde vara svårt. Deltagarna beskrev nackdelar med användarvänligheten som att larmet var stort, tungt, hade små knappar som var svåråtkomliga, speciellt om man har handskar på sig, de är inte

28

Document info
Document views199
Page views199
Page last viewedTue Jan 17 13:09:41 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments