X hits on this document

219 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 53

Sammanfattning

Den framtida demografiska utvecklingen innebär en allt högre andel äldre i befolkningen i Sverige. En av de största utmaningarna för ett samhälle med en åldrande befolkning är att ordna vården och omsorgen om de äldre i framtiden. Många äldre håller sig aktiva och friska upp i allt högre ålder men en ökad medellivslängd innebär inte detsamma som en ökad hälsa. Oftast har den demografiska utvecklingen framställts som ett stort problem men nu börjar det även komma en diskussion som innebär att äldreboomen, sedd som ett kluster, även kan innebära en möjlighet ett tillväxtområde. Nya tjänster och ny teknik som vänder sig till en växande del äldre i befolkningen utvecklas och testas. Man vet från forskning att faktorer som har med den enskildes upplevelse av egenmakt, integritet och rörelsefrihet, det vill säga empowerment är av stor betydelse för bibehållen hälsa. Trygghet är också av betydelse. För att göra det möjligt att bo kvar så länge som möjligt i hemmet används ofta olika former av teknik. Trygghetslarm är vanligt och används av framförallt äldre men även av funktionshindrade. Syftet med projektet Mobilt larm (MTL CDH) var att undersöka hur dagens trygghetslarm används, utveckla och testa ett mobilt trygghetslarm samt undersöka hur detta larm upplevs utifrån ett empowerment perspektiv. Metoder som använts är analys av alla inkomna larm i Luleå kommun under en 5 dagars period, en intervention i form av ett mobilt larm med fallsensor som testades av 9 äldre personer under 3 veckor, intervju med testpersonerna och två enkäter kring funktion, användarvänlighet samt grad av rörelsefrihet som besvarats av testpersonerna. Resultatet visar att dagens trygghetslarm används förutom till att påkalla hjälp även som kommunikationsmedel för att skapa trygghet. Det testade mobila larmet sågs som en möjlighet till ökad rörelsefrihet. Det faktum att man var positionerad genom larmet upplevdes inte som integritetskränkande så länge man upplevde att det var personen själv som bestämde över användandet av larmet. Det testade larmet var endast en prototyp under utveckling och testpersonerna bidrog med förslag till förbättring.

1. Inledning

Denna forskningsrapport är en utvärdering av projektet ”Mobilt Larm” som pågick under tiden mars 2005 till mars 2006. Utvärderingen består av tre delar. Del ett beskriver hur brukare använder dagens trygghetslarm. Del två beskriver testpersonernas upplevelser av ett mobilt larm ur empowerment perspektiv, dvs. belyser faktorer som har med den enskildes upplevelse av egenmakt, integritet och rörelsefrihet att göra. Del tre beskriver testpersonernas och mottagarnas uppfattning av larmet när det gäller funktion, användarvänlighet, effektivitet och säkerhet.

2. Bakgrundsfaktorer

Utvecklingen av ett mobilt trygghetslarm påverkas av flera olika bakgrundsfaktorer. Några av dessa kommer att redovisas i denna rapport. Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre i samhället samtidigt som antalet som arbetar inom äldreomsorgen minskar är faktorer som påverkar utvecklandet av ett trygghetslarm. Det gör även den lagstiftning som styr hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg om äldre. I rapporten kommer äldre och fysisk aktivitet, rehabilitering i hemmet samt informations och kommunikationsteknologi (IKT) kommer att beskrivas och begreppet empowerment förklaras i förhållande till rörelsefrihet.

4

Document info
Document views219
Page views219
Page last viewedSat Jan 21 13:45:49 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments