X hits on this document

226 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 53

Ädelreformen 1992 när hemsjukvård och sjukhem överfördes från landsting till kommun har inneburit att sjukgymnastens arbete har blivit förändrat både när det gäller organisation och arbetsinnehåll. Sjukgymnasten ansvarar för sjukgymnastiken inom hemsjukvården inom en eller flera kommuner. Sjukgymnasten kan också vara anställd på konsultbasis. Arbetsinnehållet innefattar sjukgymnastisk behandling, personalundervisning, rådgivning och ergonomiskt arbete. Arbetsinnehållet har ökat samtidigt som indragningar av tjänster och besparingar gjort att resurser minskats (Axelsson & Gard, 2002). Tidiga rehabiliterings insatser och en väl utförd hjälpmedelsutredning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter är viktiga för att hjälpa äldre till ett självständigt liv. Behovet av exempelvis hemtjänstens insatser kan minskas eller även skjutas på framtiden med en bra rehabilitering (Socialstyrelsen, 2003). I socialstyrelsens lägesrapport från 2004 när det gäller vård och omsorg av äldre har rehabiliteringsverksamheter för äldre i ordinärt boende förändrats mellan 2003- 2004. Hälften av landets kommuner har utökat sin rehabiliteringsverksamhet samtidigt som landstingets rehabiliteringsverksamhet har minskat. Man ser också snarare en förbättring än en försämring när det gäller att uppmärksamma äldres behov av rehabilitering vid biståndsbedömning (Socialstyrelsen, 2004).

2.6 Informationsteknologi

Informationsteknologin fungerar som en stark drivkraft inom de flesta områden och branscher. Inte minst inom hälso- och sjukvård får den stor betydelse, eftersom den är kunskaps- och informationsintensiv. Befolkningens krav och förväntningar om insatser utvecklas parallellt med behandlingsmöjligheter. Med den nya informationsteknikens förbättrade möjligheter att skaffa information finns allt starkare kopplingar mellan förväntningar och vad som är möjligt att göra.

Den allt större klyftan mellan framtidens behov av vård och rehabilitering och samhällets resurser kan till viss del fyllas med ny teknik. I Regeringens proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre presenterar regeringen sin plan över de kommande 10 åren (Prop.2005/06:115). I planen betonas vikten av fortsatt forskning för utveckling av äldreområdet med satsning på utveckling av nya tekniska lösningar i vård och omsorg av äldre. Forskning visar att acceptansen hos äldre av s.k. telemedicinska lösningar ökar eftersom kunskaperna om tekniken ökar, mer och mer användarvänlig teknik utvecklas och ett ökat intresse för användning av Internet kan noteras påverkar också. Modern teknik i hemmet måste göras begriplig, annars kan den upplevas skrämmande. Målet med tekniken är att bidra till trygghet, självständighet och självförtroende. Det finns alltså en övertygelse från de styrandes sida att utvecklingen av framförallt mobila tekniska lösningar skall lösa de problem och dilemman som tidigare nämnts. Men det finns även många som är kritiska till den telemedicinska utvecklingen och anser att tillräcklig evidens ej finns för att lösningarna som utvecklas är tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva.

För att underlätta boendet i egna hemmet används idag olika former av teknik som t.ex. trygghetslarm. Hemmet är i genuin mening brukarens domän. I hemmet skall brukarens integritet tillgodoses mer än någon annanstans. Hemmet är inte utformat för att vara en arena för rehabilitering. Rehabilitering i hemmet med hjälp av informationsteknik kan innebära förändringar i hemmet när olika teknisk utrustning som ex. sändare och mottagare av larm måste installeras och exempelvis trösklar och mattor måste tas bort. Målen med rehabilitering måste därför anpassas till brukarens och/eller de anhörigas önskemål mer än om motsvarande insatser sker på institution. Vid rehabilitering och användande av informationsteknik i hemmet möts olika aktörer, dels rehabiliteringsaktörerna dels de som bor i hemmet och brukar

8

Document info
Document views226
Page views226
Page last viewedSun Jan 22 10:10:33 UTC 2017
Pages53
Paragraphs1000
Words20476

Comments