X hits on this document

937 views

0 shares

0 downloads

0 comments

116 / 224

116

4.

Beperking van aansprakelijkheid VOOR CONSUMENTEN DIE DE RECHTEN GENIETEN VAN WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET LAND WAAR HET PLAN IS AANGESCHAFT, VORMEN DE RECHTEN WAAROP ZIJ KRACHTENS DIT PLAN AANSPRAAK KUNNEN MAKEN EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN DIE HUN WORDEN VERLEEND OP GROND VAN GENOEMDE WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. NIETS IN DIT PLAN ZAL TEN NADELE ZIJN VAN RECHTEN DIE CONSUMENTEN TOEKOMEN ONDER TOEPASSELIJK DWINGEND RECHT, DAARONDER BEGREPEN HET RECHT VAN CONSUMENTEN OM SCHADE TE VERHALEN INGEVAL VAN GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-NAKOMING OF ONVOLDOENDE NAKOMING DOOR APPLE VAN EEN VAN HAAR CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN.

APPLE EN HAAR WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID JEGENS U OF VOLGENDE EIGENAARS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET UITSLUITEND DE KOSTEN VAN HET HERSTELLEN, OPNIEUW PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS DAN WEL HET ONVERMOGEN OM DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS TE WAARBORGEN, ALSMEDE GEDERFDE WINST, OMZET, INKOMSTEN OF VERWACHTE BESPARINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DE VERPLICHTINGEN VAN APPLE UIT HOOFDE VAN DIT PLAN. VOORZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE EN HAAR WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS JEGENS U EN VOLGENDE EIGENAREN INGEVOLGE HET PLAN NOOIT HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U VOOR HET PLAN HEBT BETAALD. APPLE GEEFT UITDRUKKELIJK NIET DE GARANTIE DAT ZIJ IN STAAT ZAL ZIJN (i) GEDEKTE APPARATUUR TE REPAREREN OF VERVANGEN ZONDER SCHADE AAN OF VERLIES VAN SOFTWARE OF GEGEVENS, EN (ii) DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS TE WAARBORGEN. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE VOOR (I) OVERLIJDEN OF LETSELSCHADE VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID OF (II) FRAUDE UITSLUITEN OF BEPERKEN.

VOORZOVER DE GENOEMDE WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOELATEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKT TOT VERVANGING OF REPARATIE VAN HET PRODUCT OF DE VERLENING VAN SERVICES, ZULKS UITSLUITEND TER KEUZE VAN APPLE.

Nederlands

Document info
Document views937
Page views937
Page last viewedSun Jan 22 15:00:19 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments