X hits on this document

796 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 224

120

Artikel 5 wordt aangevuld met:“Indien u een consument bent, hebt u het recht om van de aankoop af te zien zoals bepaald in de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991. Dit recht is opgenomen in artikel 5, Beëindiging.”

NEDERLAND:

Artikel 4 - Indien u Consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht. Indien u geen Consument bent gelden de volgende regels:

  • (i)

    In deze Voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het Plan uitputtend vermeld;

  • (ii)

    Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in het Plan of deze Voorwaarden zijn vermeld; en

  • (iii)

    Wij sluiten hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot het Plan die eventueel op grond van de wet, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusie , maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is Apple er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden. Het Plan zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Apple, of voor fraude. Met inachtneming van het hiervoor genoemde zijn wij niet aansprakelijk op grond van het Plan voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins. Met inachtneming van het hiervoor genoemde is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van dit Plan - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor het Plan betaald hebt. Artikel 5: Indien u Consument bent en u het Plan online afgesloten hebt door middel van de online Apple Store, kunt u dit Plan binnen veertien dagen na aankoop van dit

Nederlands

Document info
Document views796
Page views796
Page last viewedTue Jan 17 06:16:24 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments