X hits on this document

854 views

0 shares

0 downloads

0 comments

161 / 224

e.

Vid utförande av sina åtaganden har Apple rätt att, efter eget bestämmande och endast i syfte att kontrollera kvaliteten på Apples åtgärder, spela in hela eller delar av samtalen mellan dig och Apple på band.

f.

Du samtycker till och förstår att det är nödvändigt för Apple att samla in, behandla och använda dina personuppgifter för att kunna utföra sina åtaganden avseende service och assistans enligt Planen. Detta kan komma att omfatta eventuell överföring av dina personuppgifter till Appleanknutna företag eller tjänstetillhandahållare i länder där lagar för skydd av personuppgifter är mindre omfattande än i det land där du bor, inklusive men inte begränsat till Australien, Kanada, EU, Indien, Japan, Kina och USA.

g.

Apple skyddar dina personuppgifter i enlighet med sin Personuppgiftspolicy som finns att läsa på www.apple.com/legal/privacy. Om du vill få tillgång till personuppgifter som Apple behandlar om dig eller om du vill göra någon ändring, gå in på www.appple.com/contact/ myinfo för att uppdatera dina kontaktdetaljer eller kontakta Apples europeiska IT-ansvarige på privacyeurope@apple.com.

h.

Villkoren i denna Plan gäller framför eventuella motstridiga villkor, tilläggsvillkor eller andra villkor i någon beställning eller annat dokument, och de utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Apple angående Planen.

i.

Apple har ingen skyldighet att förnya Planen. Om Apple skulle erbjuda en förlängning är det Apple som bestämmer priset och villkoren för en sådan.

j. k.

Det finns inte några informella tvistlösningsmekanismer för denna Plan.

De ekonomiska skyldigheterna enligt denna Plan stöds av Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Om Apple Computer International skulle misslyckas med att uppfylla dessa skyldigheter påtar sig Apple Computer Limited, ett bolag registrerat i enlighet med Irlands lagar, dessa skyldigheter.

l.

Lagen i det land där rättigheten till denna Plan köptes och aktiverades gäller för Planen. Detta val av tillämplig lag omfattar inte kollisionsreglerna enligt denna lag och inte heller FN- konventionen om internationella köp.

m.

Om någon punkt i dessa Allmänna Villkor helt eller delvis ogiltigförklaras, upphävs eller inte kan göras gällande skall den punkten eller den delen av punkten tas bort i de Allmänna Villkoren och resten av de Allmänna Villkoren skall fortsätta att tillämpas i sin helhet.

Svenska

161

Document info
Document views854
Page views854
Page last viewedThu Jan 19 11:18:34 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments