X hits on this document

792 views

0 shares

0 downloads

0 comments

162 / 224

162

8.

Landsbestämda avvikelser Följande landsbestämda avvikelser gäller i tillämpliga fall:

SVERIGE PUNKT 4 - PUNKT 4 ERSÄTTS AV FÖLJANDE BESTÄMMELSER:

  • 4.1

   FÖR KONSUMENT SOM KÖPER PLANEN GÄLLER FÖLJANDE: I HÄNDELSE AV ATT NÅGOT VILLKOR I DETTA AVTAL STRIDER MOT TVINGANDE LAG ÄR VILLKORET I DENNA DEL EJ TILLÄMPLIGT. FÖR ANNAN KUND ÄN KONSUMENT GÄLLER ATT

   • 4.1.1

    DESSA VILLKOR REGLERAR OMFATTNINGEN AV APPLES SKYLDIGHETER OCH DESS ANSVAR MED AVSEENDE PÅ PLANEN;

   • 4.1.2

    DET INTE FINNS NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM ÄR BINDANDE FÖR APPLE UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV PLANEN; OCH ATT

   • 4.1.3

    ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR SOM AVSER PLANEN OCH ALL SERVICE I SAMBAND MED PLANEN OCH SOM I ANNAT FALL KUNDE TOLKAS IN I ELLER INFÖRLIVAS MED PLANEN PÅ GRUND AV LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT (INKLUSIVE UTAN INSKRÄNKNING UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR SÅVITT AVSER KVALITET ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET) UNDANTAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN.

  • 4.2

   VILLKOREN I PLANEN BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER INTE APPLES ANSVAR FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV VÅRDSLÖSHET FRÅN APPLES SIDA, EJ HELLER BEGRÄNSAR DE APPLES ANSVAR FÖR BEDRÄGERI.

  • 4.3

   MED FÖRBEHÅLL FÖR VILLKOR 4.1 OCH 4.2 ANSVARAR APPLE INTE FÖR INKOMSTBORTFALL, UTEBLIVEN VINST, KONTRAKTSFÖRLUST, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGON INDIREKT FÖRLUST ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG, HUR DEN ÄN HAR UPPKOMMIT OCH ÄVEN OM DEN ORSAKATS AV EN SKADESTÅNDSGRUNDANDE KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKTSBROTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

  • 4.4

   MED FÖRBEHÅLL FÖR VILLKOR 4.1, 4.2 OCH 4.3 SKALL APPLES MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR I ENLIGHET MED PLANEN, OAVSETT OM DET GÄLLER PÅ GRUND AV AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU ÄR ÅLAGD ATT BETALA APPLE FÖR PLANEN I FRÅGA.

Svenska

Document info
Document views792
Page views792
Page last viewedTue Jan 17 00:55:01 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments