X hits on this document

807 views

0 shares

0 downloads

0 comments

176 / 224

176

d.

Korjaus- tai korvauspalvelun saaminen. Tämän sopimuksen mukaisten palvelujen saamiseksi asiakkaan tulee käydä Pikaoppaassa ilmoitetulla verkkosivustolla tai soittaa Pikaoppaassa il- moitettuun puhelinnumeroon. Puhelinnumerot voivat vaihdella asiakkaan sijaintipaikasta riip- puen. Käydessään verkkosivulla asiakkaan tulee noudattaa Applen toimittamien korjauspalve- lujen pyytämistä koskevia ohjeita. Asiakkaan soittaessa vastaa Applen teknisen tuen edustaja, joka kysyy asiakkaan sopimusnumeroa, neuvoo asiakasta ja ratkaisee suojatun laitteiston tar- vitseman palvelun. Kaikki palvelut edellyttävät Applen etukäteen antamaa hyväksymistä. Pal- velun suorittamisen sijaintipaikka voi vaihdella asiakkaan sijaintipaikan mukaan. Asiakkaan tu- lee säilyttää itsellään sopimusvahvistusasiakirja sekä alkuperäinen suojattua laitteistoa ja sopi- musta koskeva myyntitosite. Ostotositetta voidaan tarvita, mikäli asiakkaan tuotteen edelly- tyksistä kuulua sopimuksen piiriin on epäselvyyttä.

 • 2.

  Tekninen tuki

  • a.

   Puhelin- ja verkkotuki. Asiakkaan oikeus saada teknistä tukea alkaa päivänä, jolloin asiakkaan suojatun laitteiston teknisen takuutuen voimassaolo päättyy, tai päivänä, jolloin asiakkaan tukijakso alkaa, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, ja päättyy tukijakson päät- tyessä (”teknisen tuen jakso”). Teknisen tuen jakson aikana Apple tarjoaa asiakkaan käyttöön suojattua laitteistoa koskevan teknisen puhelintuen ja verkkopohjaiset tukiresurssit. Tekninen tuki voi sisältää opastusta asennuksessa, käyttöönotossa, konfiguroinnissa, vianhaussa ja palauttamisessa (ei kuitenkaan tietojen palauttamisessa) mukaan lukien tiedostojen tallen- nus, noutaminen ja hallinta; virheilmoitusten tulkintajärjestelmä ja sen määrittely, milloin laitteistoa on korjattava. Asiakkaalle tarjotun teknisen tuen laajuus saattaa vaihdella asiakkaan ostaman sopimuksen mukaisesti seuraavalla tavalla.

   • (i)

    APP-sopimuksessa Apple tarjoaa teknistä tukea suojatulle laitteistolle, Applen käyttö- järjestelmälle (”MAC OS”) ja yhdessä suojatun laitteiston kanssa valmiiksi asennetuille Applen kuluttajaohjelmille (”kuluttajaohjelmat”). Apple tarjoaa tukea kulloinkin voimas- saoleville Mac OS- ja kuluttajaohjelmaversioille ja edeltävälle pääversiolle, mutta pidät- tää itsellään oikeuden muuttaa mille tahansa aikaisemmalle versiolle tarjoamaansa tu- kea milloin tahansa. Tässä yhteydessä “pääversio” tarkoittaa merkittävää ohjelmistover- siota, jonka Apple on saattanut kaupalliseen jakeluun jossain versionumeromuodossa, kuten ”1.0”, tai ”2.0”, ja joka ei ole beetaversio tai ennakkoversio.

Suomi

Document info
Document views807
Page views807
Page last viewedTue Jan 17 17:05:12 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments