X hits on this document

948 views

0 shares

0 downloads

0 comments

179 / 224

5.

HAKEA VAHINGONKORVAUSTA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ APPLE LAIMINLYÖ SOPIMUSVELVOIT- TEIDENSA TÄYTTÄMISEN KOKONAAN TAI OSITTAIN TAIKKA TÄYTTÄÄ NE RIITTÄMÄTTÖMÄSTI.

APPLE JA SEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA ASIAK- KAASEEN TAI MAHDOLLISEEN MYÖHEMPÄÄN OMISTAJAAN NÄHDEN MISTÄÄN EPÄ-SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MINKÄ TAHANSA OHJELMAN TAI TIETOJEN PALAUTUKSESTA, UUDELLEEN OHJELMOINNISTA TAI JÄLJENTÄMI-SESTÄ AIHEUTUVAT KULUT TAIKKA TIETOSUOJAN YLLÄPIDON LAIMINLYÖNTI, LIIKETOIMINNAN, LIIKEVOITON, TUOTON TAI TUOTTO-ODOTUSTEN MENETYS, JOTKA PERUSTUVAT APPLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAI- SIIN VELVOITTEISIIN. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, APPLEN JA SEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA VASTUU ASIAK- KAASEEN JA MAHDOLLISIIN MYÖHEMPIIN OMISTAJIIN NÄHDEN EI YLITÄ SOPIMUKSESTA MAK- SETTUA ALKUPERÄISTÄ HINTAA. APPLE NIMENOMAISESTI EI TAKAA, ETTÄ APPLE KYKENEE (i) KORJAAMAAN TAI KORVAAMAAN SUOJATUN LAITTEISTON TOISELLA ILMAN OHJELMIIN TAI TIE- TOIHIN KOHDISTUVAA RISKIÄ TAI NÄIDEN MENETYSTÄ, JA (ii) SÄILYTTÄMÄÄN TIETOJEN LUOT- TAMUKSELLISUUDEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA APPLEN VAS- TUUTA (I) SEN TUOTTAMUKSESTA JOHTUVASTA KUOLEMANTAPAUKSESTA TAI HENKILÖVAHIN- GOSTA TAI (II) PETOKSESTA.

SILTÄ OSIN, KUIN KYSEISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISTA VASTUUTA VOIDAAN RAJOIT- TAA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU SEN YKSINOMAISESTA HARKINNASTA SUOJATUN LAITTEISTON KORVAAMISEEN TOISELLA TAI SEN KORJAAMISEEN TAIKKA PALVELUN TOIMITTAMISEEN.

Peruuttaminen Asiakas voi peruuttaa tämän sopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Mikäli asiakas päät- tää tehdä peruutuksen, asiakkaan tulee joko soittaa Applelle Pikaoppaassa ilmoitettuun puhelin- numeroon tai lähettää tai faksata kirjallinen sopimusnumeron sisältävä irtisanomisilmoitus, Applen asiakastukeen, osoitteeseen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksinumero: +353-(0)21-428-3917). Irtisanomisilmoituksen mukaan on liitettä- vä kopio sopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Ellei paikallisista laeista muuta johdu, mikäli asiakas tekee peruutuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimuksen ostosta tai näiden sopimusehtojen vastaanottamisesta sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, asiakas saa täyden maksuhyvityksen vähennettynä tämän sopimuksen puitteissa mahdollisesti toimitettujen palvelujen arvolla. Irtisanomismaksua ei sovelleta, milloin peruuttaminen perustuu kuluttajan laki-

Suomi

179

Document info
Document views948
Page views948
Page last viewedSun Jan 22 23:15:57 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments