X hits on this document

Word document

ประถมศึกษาปีที่ 4 - page 4 / 20

242 views

1 shares

4 downloads

0 comments

4 / 20

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1.

ภาษาท่าทาง ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง การขออนุญาต คำแนะนำในสังคมรอบตัวSit down, Stand up, Come here....May I come in, please? May I go to the toilet, please?

2.

คำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่าย

3.

ประโยคและข้อความสั้น

-

จับคู่ภาพกับประโยค

-

เลือกวาดภาพเขียนสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของประโยคหรือข้อความสั้น ที่อ่าน

-

บรรยายภาพหรือสัญลักษณ์ด้วยประโยคหรือข้อความสั้น

4.

บทสนทนาเรื่องสั้น นิทานง่าย

-

จับใจความสำคัญเกี่ยวกับบทสนทนาเรื่องสั้นและนิทาน

-

ตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนา เรื่องสั้น และนิทาน

5.

ภาษาง่าย เพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน

-

การกล่าวทักทายและกล่าวลา

-

การแนะนำตนเองและผู้อื่น

-

การกล่าวขอบคุณและขอโทษ

-

การกล่าวอวยพร

6.

ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการของตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-

I want............

-

Do you want ..........? Yes, I do./No,I don’t.     การพูดขอสิ่งของจากผู้อื่น

-

Please give me...........

-

Here you are.

1.

เข้าใจ คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง คำแนะนำในสังคมรอบตัว

2.

อ่านออกเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่าย ได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสีย

3.

เข้าใจประโยคและข้อความสั้น โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นคำ ประโยค และข้อความง่าย

4.

เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้น และนิทานง่าย

5.

ใช้ภาษาง่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคค

6.

ใช้ภาษาง่าย เพื่อแสดงความต้องการของตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Document info
Document views242
Page views260
Page last viewedSat Jan 21 02:57:39 UTC 2017
Pages20
Paragraphs919
Words1836

Comments