X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 100 / 140

628 views

0 shares

0 downloads

0 comments

100 / 140

ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ การสืบค้น คัดเลือก การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่าและการจัดกระทำข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการศึกษาวิจัยทางคลินิค การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เป็นไปตามการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) และข้อกำหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิจัยทางคลินิกเสร็จสมบูรณ์ได้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาแบบ ASEAN Common Technical Dossier (ACTD)

ภสก 606 การฝึกปฏิบัติงาน 6: การตลาดยา5(0-20)

PMD 606 Clerkship 6: Drug Marketing12001606

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการตลาดในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ บทบาทของเภสัชกรการตลาดในระบบยา คุณสมบัติที่ดีและแนวทางการปฏิบัติที่ดีของเภสัชกรการตลาด การให้ข่าวสารและข้อมูลยาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทั้งในเชิงวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสืบค้น รวบรวม และประเมินข้อมูลยาอย่างเป็นระบบ การนำเสนอข้อมูล ทักษะการสื่อสารข้อมูลยาอย่างเหมาะสมทั้งการสื่อสารลักษณะเป็นกลุ่มและการสื่อระหว่างบุคคล การพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ทักษะการขาย การบริหารการตลาดยา เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของเภสัชกรการตลาด

3. กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ

3.1 กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ภชภ 531 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา2(2-0)

PBP 531 Special Topics in Pharmacology 12001531

บุรพวิชา: ภชภ 334

ค้นคว้า นำเสนอและถกแถลงเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเน้นยาและวิธีการรักษาใหม่ โดยนิสิตและคณาจารย์ในคณะหรือวิทยากรรับเชิญ

ภชภ 532 ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาจากยา     2(2-0)

PBP 532 Adverse Drug Reaction and Drug Interaction2001532

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      89

Document info
Document views628
Page views638
Page last viewedTue Jan 24 17:50:15 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments