X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 103 / 140

589 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 140

โดยเน้นการพัฒนาระบบนำส่ง ศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ การประเมินประสิทธิภาพของระบบนำส่งยาในเซลล์ชนิดต่าง ที่เหมาะสมกับประเภทของระบบนำส่งยานั้น

ภทภ 519 วัสดุสำหรับระบบนำส่งยา2(1-3)

PPT 519 Materials for Drug Delivery System12001519

การสังเคราะห์/ดัดแปลงพอลิเมอร์เพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม การออกแบบอนุภาคทางเภสัชกรรมโดยวิธีต่าง เช่น crystal engineering, supercritical fluid การประเมินสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของวัสดุทางเภสัชกรรมโดยเทคนิกต่าง เช่น การวิเคราะห์รูปผลึก การวิเคราะห์เชิงความร้อน การวิเคราะห์โดยเทคนิกสเปรกโตรสโกปี การนำวัสดุต่าง มาประยุกต์ใช้ในการนำส่งยา เช่น พอลิเมอร์ สารจากธรรมชาติ

ภทภ 521 ระบบในอุตสาหกรรมยา 2(1-3)

PPT 521 Pharmaceutical Manufacturing Facility12001521

ศึกษาการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work flow) ในโรงงานอุตสาหกรรมยา การจัดผังโรงงาน (plant layout) ระบบสนับสนุน เช่น ไฟฟ้า น้ำ อากาศในโรงงานยา การศึกษากระบวนการทำงาน (work study) การจัดพื้นที่การทำงาน (workspace) หลักการของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา การเลือกใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม การเทียบมาตรฐาน (calibration) เครื่องมือ การจัดทำเอกสาร Design Qualification (DQ), Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ), Performance Qualification (PQ) การวางแผนตรวจบำรุงรักษา (maintenance planning)

ภชภ 531 หัวข้อพิเศษทางเภสัชวิทยา2(2-0)

PBP 531 Special Topics in Pharmacology 12001531

บุรพวิชา: ภชภ 334

ค้นคว้า นำเสนอและถกแถลงเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเน้นยาและวิธีการรักษาใหม่ โดยนิสิตและคณาจารย์ในคณะหรือวิทยากรรับเชิญ

ภชภ 532 ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาจากยา 2(2-0)

PBP 532 Adverse Drug Reaction and Drug Interaction12001532

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      92

Document info
Document views589
Page views599
Page last viewedSun Jan 22 01:55:47 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments