X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 105 / 140

604 views

0 shares

0 downloads

0 comments

105 / 140

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดยาอันได้แก่ ผู้ป่วยและแพทย์ผู้สั่งยา  ระบบข้อมูลการตลาดยา  เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาด เช่น  องค์ประกอบและขั้นตอนต่าง ของแผนการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์  การบริหารงานขาย การวางแผนและการพยากรณ์การขาย ทักษะการขายโดยมีการฝึกปฏิบัติงานในบริษัทยา

ภภส 562 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน2(2-0)

PSP 562 Community Pharmacy Administration12001562

การศึกษาถึงการบริหารจัดการสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน  การลงทุน การเลือกทำเลที่ตั้ง  การจัดแผนผังของสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน  การจัดซื้อ  การควบคุมสินค้าคงคลัง  การตั้งราคา   การส่งเสริมการขาย  การขายและการให้บริการ  รวมทั้งการบริหารบุคลากร  บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต่อสังคม  การให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  โดยจัดให้นิสิตได้ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่นิสิต

ภภส 577  การให้บริการข้อสนเทศทางยา2(2-0)

PSP 577  Drug Information Services12001577

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งสนเทศทางยา  รูปแบบในการให้บริการ  การใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศในการให้บริการข้อสนเทศทางยา

ภภค 581 หลักการใช้เครื่องมือด้านวิเคราะห์3(2-3)

PPC 581 Principle of Instrumental Analysis12001581

บุรพวิชา : ภภค 383, ภภค 384

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์โดยอาศัยคุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ  และหมู่ฟังก์ชันของยา การนำเทคนิคต่าง ไปประยุกต์ใช้ในการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ รวมถึงการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์จากข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี

ภภค 582 สุคนธบำบัด3(2-3)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      94

Document info
Document views604
Page views614
Page last viewedMon Jan 23 08:41:06 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments