X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 106 / 140

556 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 140

PPC 582 Aromatherapy12001582

ศึกษาหลักการของสุคนธบำบัด  แหล่งที่มา ชนิด องค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และกลไกการออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยหรือสารที่มีกลิ่นหอมที่ใช้ในสุคนธบำบัด  รูปแบบการใช้และการประเมินประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยหรือสารที่มีกลิ่นหอมในสุคนธบำบัด การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์   การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ   รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด

ภภค 583 เคมีของยา 33(2-3)

PPC 583 Medicinal Chemistry III12001583

บุรพวิชา : ภภค 482

ศึกษาทฤษฎีในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ ฝึกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ รวมทั้งศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบโมเลกุลยา โดยอาศัยหลักการของความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างยาและการออกฤทธิ์ และความสามารถของโมเลกุลยาในการจับกับตัวรับเฉพาะหรือเอนไซม์

ภภค 585 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 33(2-3)

PPC 585 Pharmaceutical Quality Control III12001585

บุรพวิชา : ภภค 383, ภภค 384

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การประกันและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตามข้อกำหนดที่ราชการรับรองโดยเน้นเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ การทดสอบสารปนเปื้อน การสลายตัว  การละลาย และการกระจายตัวของยา  ความสม่ำเสมอของตัวยาในตัวยาสำเร็จรูป การวิเคราะห์โดยอาศัยหมู่ฟังก์ชัน การทดสอบความคงสภาพ การตรวจสอบความถูกต้องและการเทียบมาตรฐาน

ภภค 586 การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสำอาง3(2-3)

PPC 586 Quality Control of Food and Cosmetics12001586

บุรพวิชา : ภภค 383, ภภค 384

การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสำอาง  ตามข้อกำหนดที่ราชการรับรอง   เน้นวิธีการเก็บตัวอย่าง  ระเบียบวิธีการตรวจและการวิเคราะห์หาวัตถุเจือปน    สารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องสำอาง รวมทั้งสารสำคัญในเครื่องสำอาง การทดสอบความคงสภาพของเครื่องสำอาง  การตรวจสอบความถูกต้อง

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      95

Document info
Document views556
Page views566
Page last viewedFri Jan 20 07:50:38 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments