X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 108 / 140

510 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 140

พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา

และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.. ๒๕๓๙

___________________________

ภูมิพลอดุลยเดช ..

ให้ไว้ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน .. ๒๕๓๙

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดขมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ) พุทธศักราช ๒๕๓๘ กับมาตรา ๓๖ วรรคสองและมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. ๒๕๑๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. ๒๕๓๙

มาตรา พระราชกฤษฎีกานี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. ๒๕๓๗

มาตรา ให้กำหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย      ศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

()สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ

()เอกเรียกว่าการศึกษาดุษฎีบัณฑิตใช้อักษรย่อกศ..”

()โทเรียกว่าการศึกษามหาบัณฑิตใช้อักษรย่อกศ..”

()ตรีเรียกว่าการศึกษาบัณฑิตใช้อักษรย่อกศ..”

()สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ

()เอกเรียกว่าทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้อักษรย่อ ..”

()ตรีเรียกว่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิตใช้อักษรย่อ ..”

()สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      97

Document info
Document views510
Page views520
Page last viewedTue Jan 17 15:04:36 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments