X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 11 / 140

536 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 140

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง โดยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน .. 2492 ต่อมาพัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม .. 2496 จนในที่สุดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบและมีความหลากหลายในองค์ความรู้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน .. 2517 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมีความหมายว่ามหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการพัฒนาก้าวหน้าภายใต้ปรัชญา การศึกษาคือความเจริญงอกงามมาโดยตลอด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เท่านั้น แต่ยังกำหนดยุทธศาสตร์การนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดมุ่งหมายด้วย 9 ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน คือ ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม    ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน และยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปรัชญา

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is growth)

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคือประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะส

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      1

Document info
Document views536
Page views546
Page last viewedThu Jan 19 02:47:07 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments