X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 113 / 140

588 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 140

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

.. 2548

-------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. 2541  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

.. 2548”

ข้อ 2   ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3   ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2543

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้  

มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                    

อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      102

Document info
Document views588
Page views598
Page last viewedSun Jan 22 00:22:51 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments