X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 114 / 140

521 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 140

คณะหมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. 2541  และให้หมายความถึง ส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย ส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย .. 2543  ด้วย

           “ภาควิชา หรือ สาขาวิชาหมายความว่า  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทวิโรฒ  ซึ่งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย

           “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีของคณะซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะซึ่งเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ 5   ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

หมวด 1

ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ 6ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  ดังนี้

6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์

6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

 6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ  

ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

จำนวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจำนวนชั่วโมงการเรียนตามที่ กำหนดไว้ตามข้อ 8

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      103

Document info
Document views521
Page views531
Page last viewedWed Jan 18 02:14:07 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments