X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 115 / 140

557 views

0 shares

0 downloads

0 comments

115 / 140

           ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้

ให้แต่ละหลักสูตรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด

ข้อ 7 นอกจากการจัดการศึกษาตามข้อ 6 แล้ว  อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน   โดยให้มีสาระของการเรียนเทียบเท่ากับการจัดการศึกษาในข้อ 6  ดังนี้

7.1  การศึกษาแบบเฉพาะบางเวลาของปีการศึกษา เช่น จัดเฉพาะระหว่างปิดภาคการศึกษา

หรือจัดเฉพาะในภาคฤดูร้อน

7.2   การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

สำหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจำนวน

หน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น

ข้อ 8  หน่วยกิต หมายถึง การกำหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิตกำหนดไว้ดังนี้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย  1  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต

8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  2  ถึง  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึก  3  ถึง  9  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า  45 ถึง 135  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิตระบบทวิภาค

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค

8.5   การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ที่ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนตามที่

อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค

สำหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น

หมวด 2

หลักสูตรการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      104

Document info
Document views557
Page views567
Page last viewedFri Jan 20 10:09:43 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments