X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 117 / 140

524 views

0 shares

0 downloads

0 comments

117 / 140

11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84

                 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดย

วิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

    11.3  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง รายวิชาใดๆ  ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

    11.4  หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับหน่วยกิต

หมวด 3

การรับเข้าเป็นนิสิต

ข้อ 12   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

12.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

12.2  สำเร็จการศึกษา ขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

12.3  คุณสมบัติอื่นๆ  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ 13   การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้

13.1  สอบคัดเลือก

13.2  คัดเลือก

13.3  รับโอนนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

13.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย

ข้อ 14  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ 15  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนิสิต  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติ ต้องมารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      106

Document info
Document views524
Page views534
Page last viewedWed Jan 18 08:18:13 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments