X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 119 / 140

527 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 140

17.4  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่า

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจำนวนหน่วยกิตที่เหลือได้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค

ข้อ 18   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)

18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร  

18.2  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม

18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจำนวนหน่วยกิตที่

ต่ำสุด แต่ไม่เกินจำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

18.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  โดยนิสิตไม่ต้องสอบ

18.5  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิต แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ข้อ 19  การของดเรียนรายวิชาใดๆ ต้องยื่นคำร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์โดยการอนุมัติจากคณบดี

หมวด 5

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 20   นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียน ของรายวิชานั้นๆ  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้  ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)

ข้อ 21   การประเมินผลการศึกษา

21.1  การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้

ระดับขั้น ความหมาย       ค่าระดับขั้น

Aดีเยี่ยม (Excellent)   4.0

B+ดีมาก (Very Good)3.5

Bดี (Good)3.0

C+ดีพอใช้ (Fairly Good)2.5

Cพอใช้ (Fair)2.0

D+อ่อน (Poor)                   1.5

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      108

Document info
Document views527
Page views537
Page last viewedWed Jan 18 12:20:45 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments