X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 120 / 140

563 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 140

Dอ่อนมาก (Very Poor)        1.0

Eตก (Fail)                   0.0

21.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้

สัญลักษณ์    ความหมาย

S           ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ  

U           ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ  

AU         การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)

I            การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

W          การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)

IP          ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)

21.3  การให้  E  นอกจากข้อ 21.1 แล้ว  สามารถกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

       21.3.1   นิสิตสอบตก

       21.3.2   ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

       21.3.3   มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20

       21.3.4    ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

       21.3.5    เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6

   21.4   การให้  S  หรือ  U  จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต   แต่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น   การประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กำหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์  S  หรือ  U  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ได้  U  นิสิตจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

 21.5   การให้ I  จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

21.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย  หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี

21.5.2   อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิตยัง

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์

 21.6   การดำเนินการแก้  I  นิสิตจะต้องดำเนินการแก้สัญลักษณ์  I ให้เสร็จสิ้นภายใน  4 สัปดาห์เพื่อให้ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น ค่าระดับขั้น E ทันที

 21.7   นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 21.8   การให้ W จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

          21.8.1   นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19

          21.8.2   นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      109

Document info
Document views563
Page views573
Page last viewedFri Jan 20 14:55:49 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments