X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 123 / 140

545 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 140

25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

25.2.2 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้รับอนุมัติ

จากมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนำหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด

25.2.3 นิสิตที่เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสามัญ

ข้อ 26   การจำแนกสภาพนิสิต

สภาพนิสิตมี  2  ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ

26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  หรือนิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00

26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99  

แต่ยังไม่พ้นสภาพนิสิต ภายใต้ข้อ 29.3.5  และ 29.3.6

การจำแนกสภาพนิสิตจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้นำผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน

ข้อ 27   การลาพักการเรียน

27.1  นิสิตอาจยื่นคำร้องลาพักการเรียนได้  ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้      

27.1.1   ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจ

เลือกหรือรับการเตรียมพล

27.1.2   ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็น

ควรสนับสนุน    

27.1.3   เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์

27.1.4   มีเหตุจำเป็นส่วนตัว อาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้  ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้ว

อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

27.2   การลาพักการเรียน  นิสิตต้องยื่นคำร้องภายใน  4  สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน และจะต้องชำระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน

27.3   การลาพักการเรียน  ให้อนุมัติครั้งละ  1  ภาคการศึกษา  ถ้านิสิตยังมีความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก  ให้ยื่นคำร้องใหม่ตามข้อ 27.2

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      112

Document info
Document views545
Page views555
Page last viewedThu Jan 19 17:30:25 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments