X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 124 / 140

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

124 / 140

27.4   ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย

ข้อ 28   การลาออก

นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  ให้ยื่นคำร้องต่อคณะที่นิสิตศึกษาอยู่และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ 29   การพ้นจากสภาพนิสิต

นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

29.1   สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 39

29.2    ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28

29.3    ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้

29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ยกเว้น  กรณี

ตามข้อ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3

29.3.2 ไม่ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2

29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12

29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50  

29.3.5 เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75  เป็นเวลาสองภาค

การศึกษาต่อเนื่องกัน

29.3.6

เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ 4 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันไม่สามารถเรียนสำเร็จ

29.3.7

ภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 9  หรือได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.00

29.3.8 ทำการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต

29.3.9 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

29.3.10 ทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  

29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ

29.3.12

ถึงแก่กรรม

หมวด 7

การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต

ข้อ 30   การเปลี่ยนสถานภาพ

30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      113

Document info
Document views542
Page views552
Page last viewedThu Jan 19 09:12:35 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments