X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 129 / 140

616 views

0 shares

0 downloads

0 comments

129 / 140

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล)

        นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิต .. 2542

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิต ส่งเสริม และดำรงไว้ซึ่ง      วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และเพื่อให้การแต่งกายของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นไปอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมแก่กาลเทศะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. 2541  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิต ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตพ.. 2542”

ข้อ 2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป

ข้อ 3   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้  

มหาวิทยาลัยหมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตรามหาวิทยาลัยหมายความว่า ตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อธิการบดีหมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตหมายความว่า นิสิตภาคปกติขั้นปริญญาตรี และนิสิตอื่นของมหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตอื่นหมายความว่า นิสิตภาคสมทบและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ 5  เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง ในเวลาปกติ

(1)

กระโปรงแบบและทรงสุภาพ สีเทา สีน้ำเงิน สีดำ หรือสีกรมท่า  

(2)

เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะสีเงิน มีรูปเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยที่อกเบื้องซ้าย

(3) เข็มขัดสีน้ำตาลหรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย

(4) รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบและสีสุภาพ

ข้อ 6  เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ในเวลาปกติ

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      118

Document info
Document views616
Page views626
Page last viewedTue Jan 24 03:16:45 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments