X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 13 / 140

592 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 140

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ เภสัชกร เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรของประเทศ อันจะเป็นผลทำให้มีจำนวนเภสัชกรเพิ่มขึ้นเพียงพอในการทำหน้าที่ต่างๆ ในระบบสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 9 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 และทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 จากการประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. 2539 (จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์) ลงวันที่ 31 มกราคม .. 2539 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 8 ลงวันที่ 25 มกราคม .. 2539 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำเนิดของคณะเภสัชศาสตร์    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3739-5094-5 หมายเลขโทรสาร       0-3739-5096 URL: http://pharm.swu.ac.th

เมื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร ในวันที่ 28 พฤษภาคม .. 2540 เวลา 15.19 . โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราช วรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทรงเปิดอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน .. 2543

อาคารคณะเภสัชศาสตร์เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 27 กันยายน .. 2539 ในวงเงินก่อสร้างรวม 278,000,000 บาท งบประมาณค่าก่อสร้างได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินปี 2539 เป็นจำนวนเงิน 412,950 บาท งบประมาณแผ่นดินปี 2540 เป็นจำนวนเงิน 73,130,000 บาท และผูกพันปีงบประมาณ 2541 จำนวน 204,457,050 บาท การก่อสร้างอาคารได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 15 มีนาคม .. 2542

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ก่อสร้างบนพื้นที่ 2,732 ตารางเมตร มีพื้นที่โดยรอบอาคาร 3,891 ตารางเมตร

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      2

Document info
Document views592
Page views602
Page last viewedSun Jan 22 08:52:38 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments