X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 130 / 140

575 views

0 shares

0 downloads

0 comments

130 / 140

(1) กางเกงขายาวสีเทา สีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ แบบและทรงสุภาพ

(2) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว แบบและทรงสุภาพ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ใน

               กางเกง

(3) เข็มขัดสีน้ำตาลหรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย

(4) รองเท้าหุ้มส้น แบบและสีสุภาพ

ข้อ 7  การแต่งกายในงานพิธี

(1) เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง เช่นเดียวกับข้อ 5 แต่ใช้กระโปรงสีเทาและรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

(2) เครื่องแต่งกายนิสิตชาย เช่นเดียวกับข้อ 6 แต่ใช้กางเกงสีเทา เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่

     พับแขน ผูกเนคไทพื้นสีเทามีตรามหาวิทยาลัย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

ข้อ 8  ตรามหาวิทยาลัยนั้น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ตรามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 30 ตุลาคม .. 2517

ข้อ 9  สำหรับนิสิตอื่นให้มีสิทธิแต่งกายตามข้อบังคับนี้ได้

ข้อ 10  การแต่งกายนอกเหนือจาก ข้อ 5 และข้อ 6

(1)

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นิสิตแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกายของกรมการ     

    รักษาดินแดนในวันที่มีการเรียนวิชาทหาร

(2)

การแต่งกายในวันที่มีการเรียนวิชาเฉพาะทาง การแต่งกายชุดปฏิบัติงานในการเรียน

ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานหรือในโรงฝึกงาน และการฝึกงานภาคสนาม ให้เป็นไป

ตามประกาศที่คณะหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือ

     โครงการจัดตั้งคณะซึ่งทำการสอนวิชานั้นๆ กำหนด

ข้อ 11นิสิตที่ไม่แต่งกายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ส่วนราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาจไม่รับติดต่อหรือให้บริการ

(2) อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา อาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน

(3) อาจารย์ผู้ควบคุมห้องสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบในวิชานั้นๆ

ข้อ 12  สำหรับนิสิตที่แต่งกายตามข้อกำหนดของศาสนาใด มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นิสิตแต่งกายได้ตามข้อกำหนดของศาสนานั้น

ข้อ 13  ให้อธิการบดีรักษาราชการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ    วันที่  19  ตุลาคม   ..  2542

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      119

Document info
Document views575
Page views585
Page last viewedSat Jan 21 04:58:54 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments