X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 135 / 140

602 views

0 shares

0 downloads

0 comments

135 / 140

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง ระเบียบในการเข้าเรียนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการ

1.

การแต่งกาย

1.1

ภาคบรรยาย

1.1.1

นิสิตต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี และประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เครื่องแต่งกายนิสิตเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

1.1.2

ถ้านิสิตแต่งกายไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.1.1 จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องบรรยาย

1.2

ภาคปฏิบัติการ

1.2.1

นิสิตต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี และประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เครื่องแต่งกายนิสิตเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

1.2.2

ถ้านิสิตแต่งกายไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.2.1 จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องบรรยาย

2.

นิสิตต้องมาถึงห้องเรียนก่อนเวลาเรียน หากนิสิตมาสาย อาจไม่ได้รับพิจารณาให้เข้าห้องเรียน

3.

นิสิตต้องปิดและงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในชั่วโมงเรียน

4.

หากนิสิตมีความจำเป็นต้องลุกจากที่นั่งหรือออกจากห้องเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงนั้นๆ

5.

ห้ามนิสิตนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

6.

หากนิสิตไม่ปฏิบัติตามข้อ 3-5 นิสิตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนในชั่วโมงนั้น และจะถือว่านิสิตขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆ ทั้งนี้ ถ้านิสิตมีเวลาเข้าเรียนในรายวิชาน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ ตามข้อ 22 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2543

7.

สำหรับบทลงโทษที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 6 ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงนั้นๆ และ/หรือการพิจารณาของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้ ขอให้นิสิตถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ประกาศ วันที่  30  เมษายน 2550

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      124

Document info
Document views602
Page views612
Page last viewedMon Jan 23 01:24:57 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments