X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 136 / 140

587 views

0 shares

0 downloads

0 comments

136 / 140

      (รองศาสตราจารย์ ดร.อรลักษณา แพรัตกุล)

        คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง ระเบียบการสอบย่อย สอบภาคบรรยาย และสอบภาคปฏิบัติการ

1.

นิสิตต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี และประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เครื่องแต่งกายนิสิตเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

2.

นิสิตต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบคำผิด เครื่องคำนวณ (เฉพาะรายวิชาที่อนุญาตเท่านั้น) ให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ

3.

นิสิตต้องปิด และห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวไปยังที่นั่งสอบ ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าส่อเจตนาทุจริตในการสอบ และจะถูกพักการทำข้อสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ

4.

นิสิตจะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนิสิตให้กรรมการคุมสอบตรวจก่อนเข้าห้องสอบ และจะได้รับอนุญาตให้เริ่มทำข้อสอบได้เมื่อถึงเวลาสอบแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากนิสิตเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การสอบในรายวิชานั้น สำหรับกรณีที่นิสิตไม่มีบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ นิสิตต้องมีใบรับรองการเป็นนิสิตมาแสดงแทน โดยนิสิตสามารถขอใบรับรองการเป็นนิสิตได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของคณะ

5.

เมื่อนิสิตนั่งประจำที่นั่งสอบแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลุกออกจากที่นั่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน ทั้งนี้ หากนิสิตลุกจากที่นั่งสอบโดยมิได้รับอนุญาต ถือว่าส่อเจตนาทุจริตในการสอบ

6.

เมื่อหมดเวลาสอบ หรือทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้นิสิตวางข้อสอบไว้ที่ที่นั่งสอบ และเดินออกจากห้องสอบ โดยไม่ส่งสียงรบกวนผู้ที่ยังทำข้อสอบอยู่

7.

นิสิตที่กระทำการใดต่อไปนี้ เช่น พูดคุย ชำเลือง นำกระดาษหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ เข้าหรือออกจากห้องสอบ  ถือว่าทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ

8.

ผู้ที่ทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาโทษตามมติของกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ คือ

8.1ปรับตกในรายวิชานั้น หรือปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และ

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      125

Document info
Document views587
Page views597
Page last viewedSun Jan 22 00:10:04 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments