X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 137 / 140

630 views

0 shares

0 downloads

0 comments

137 / 140

8.2 พิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกิจกรรมและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .. 2542

ทั้งนี้ ขอให้นิสิตถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ประกาศ วันที่  30  เมษายน 2550

        (รองศาสตราจารย์ ดร.อรลักษณา แพรัตกุล)

       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 - 19.30 . และวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 . เว้นวันหยุดราชการ

2.

ผู้ใช้บริการต้องเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ หากเป็นนิสิตคณะอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่เวรดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าใช้บริการ

3.

นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี และประกาศของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เครื่องแต่งกายนิสิตเภสัชศาสตร์ภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี

4.

นิสิตต้องถอดรองเท้า และวางในตู้หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบก่อนเข้าใช้บริการ

5.

นิสิตต้องบันทึกรหัสประจำตัวนิสิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง โดยนิสิตมีสิทธิ์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น

6.

นิสิตต้องตรวจสอบไวรัสจาก Floppy Disk, CD-ROM หรือ Portable Drive ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง

7.

หากนิสิตต้องการฟังเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้หูฟังต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้นำบัตรนิสิตมาวางที่ตู้และหยิบหูฟังตามเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการจากตู้ด้านหลังห้องปฏิบัติการ และนำมาคืนที่เดิมเมื่อเลิกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

8.

ห้าม นิสิตนำอาหาร ขนม ของคบเคี้ยวหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

9.

ห้าม นิสิตพาบุคคลภายนอกหรือนิสิตคณะอื่น เข้าไปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่เวรดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

10.

ห้าม เคลื่อนย้ายหรือนำวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกนอกห้อง

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      126

Document info
Document views630
Page views640
Page last viewedTue Jan 24 18:46:23 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments