X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 138 / 140

569 views

0 shares

0 downloads

0 comments

138 / 140

11.

ห้าม นิสิตนำโปรแกรมหรือเกมส์ต่างๆ นอกเหนือจากที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะมาใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หากจำเป็นต้องใช้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เวรดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

12.

ห้าม นิสิตเก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีความจำเป็นให้เก็บไว้ที่ Desktop และมาบันทึกไปภายหลัง

13.

ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นในระหว่างใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

14.

ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

15.

หากนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ประจำห้อง

16.

นิสิตจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่นิสิตไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น ทางคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      127

Document info
Document views569
Page views579
Page last viewedFri Jan 20 22:43:41 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments