X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 14 / 140

570 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 140

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนและบริหาร (อาคารหน้า) สูง 6 ชั้น และ อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคารหลัง) สูง 7 ชั้น โดยมีทางเชื่อมระหว่างอาคารทั้งสองเพื่อให้ประโยชน์การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อาคารทั้งสองมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 19,174 ตารางเมตร

อาคารเรียนและบริหารประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 7 ห้อง ห้องบรรยายรวมขนาด 124 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ขนาด 352 ที่นั่ง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมสัมมนา จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมผู้บริหาร ห้องประชุมคณะ ห้องบรรณสารบริการ นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ของอาคารมีห้องพิพิธภัณฑ์ทางเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย ห้องเครื่องตอกยาเม็ด ห้องเครื่องเคลือบยาเม็ด และห้องเครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

อาคารปฏิบัติการและวิจัยประกอบด้วยห้องปฏิบัติการรวมในแต่ละชั้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและงานวิจัยของทั้ง 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ ชีวเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชเวท เภสัชกรรมคลินิก และเภสัชกรรมสังคม นอกจากนี้อาคารหลังยังประกอบด้วย ห้องเครื่องมือวิจัยกลาง ห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องยา ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง (Pharmacy Active-Learning Room) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์บริการเภสัชสนเทศ ในบริเวณชั้นที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ส่วนพื้นที่โดยรอบอาคารทั้งสองจัดให้เป็นสวนหย่อม ปลูกสมุนไพรและพรรณไม้ที่ใช้ในการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาเภสัชเวท รวมทั้งใช้พื้นที่โดยรอบเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมของนิสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงสร้างสายวิชาการแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ (Department of Biopharmacy), สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (Department of Pharmaceutical Technology), สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม (Department of Clinical Pharmacy and Social Pharmacy) และสาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy) ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัดจำนวนรวมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 59 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 38 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 19 คน และผู้มีความรู้ความสามารถ 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 25 คน (ข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2552)

คณะเภสัชศาสตร์เริ่มรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 โดยการสอบผ่านทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) และโดยการสอบตรงของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะเปิดรับนิสิตปีละประมาณ 100 คน ในปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร์มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 จำนวน 452คน และคณะได้ผลิตบัณฑิต (เภสัชกร) เป็นจำนวน 9 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 511 คน

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      3

Document info
Document views570
Page views580
Page last viewedFri Jan 20 22:52:33 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments