X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 17 / 140

432 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 140

เป้าหมาย

1.ผลิตเภสัชกร โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product-oriented) และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านยา โรค และผู้ป่วย (Patient-oriented)

2.สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยสาขาเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.สนับสนุน/กระตุ้นให้เกิดการวิจัยทางการศึกษาในทุกสาขาวิชา เพื่อพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และการเรียนรู้ของนิสิต

4.เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ

5. จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

6. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับแหล่งฝึก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

7. พัฒนาการจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      6

Document info
Document views432
Page views442
Page last viewedWed Dec 07 12:52:50 UTC 2016
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments