X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 19 / 140

611 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 140

4.2

สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตให้มีทักษะในงานการผลิต ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสารสังเคราะห์และธรรมชาติ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้ได้มาตรฐานสากล

5.

มีคุณสมบัติและทักษะของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรอบรู้ เป็นผู้นำที่ให้เกียรติและคำนึงถึงผู้รับบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับรู้หรือคาดการณ์ไวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพได้ โดยมีเอกลักษณะเป็นเภสัชกรที่มีความสามารถเพื่อสุขภาพของปวงชน

6.

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.

เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความตื่นตัวต่อพัฒนาการทางวิชาการและวิชาชีพ หมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อที่ 12

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สอบคัดเลือก

2. รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย

3. รับเข้าตามวิธีการอื่นตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา ข้อที่ 6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษต่อจากภาคปลายได้

หน่วยกิตการศึกษากำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา ข้อที่ 8 สำหรับรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันเพื่อฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ถึง 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      8

Document info
Document views611
Page views621
Page last viewedMon Jan 23 19:22:18 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments