X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 21 / 140

579 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 140

ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 2 หลักสูตรการศึกษา ข้อที่ 9.3 ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 4 การลงทะเบียน ข้อ 16-19

การวัดผลการศึกษา และการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 5 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 20-24

การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี .. 2548 หมวด 8 การขอรับและการให้ปริญญา ข้อ 38-39

อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1.

..จิตติมา

มานะกิจ

อาจารย์

..

Doctor of Pharmaceutical Sciences

2.

นายธนรัตน์

สรวลเสน่ห์

อาจารย์

..

.. (เภสัชกรรมคลินิก)

3.

นางวิมล

พันธุเวทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

วท.. (เภสัชวิทยา)

ปร.. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)

4.

นายวีระศักดิ์

สามี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

.. (เภสัชเคมี)

ปร.. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)

5.

..ศิริวรรณ

อธิคมกุลชัย

อาจารย์

..

วท.. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      10

Document info
Document views579
Page views589
Page last viewedSat Jan 21 09:33:32 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments