X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 25 / 140

550 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 140

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)

42.

นางวรรณคล

เชื้อมงคล

อาจารย์

..

.. (เภสัชกรรมคลินิก)

43.

นางวัฒนพร

พัฒนภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

.. (เภสัชเคมี)

44.

นายวัลลภ

วีชะรังสรรค์

อาจารย์

..

.. (เภสัชอุตสาหกรรม)

.. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)

45.

..หญิงวิภาพร

เสรีเด่นชัย

อาจารย์

..

.. (เภสัชวินิจฉัย)

46.

นางวิมล

พันธุเวทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

วท.. (เภสัชวิทยา)

ปร.. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)

47.

นายวีระศักดิ์

สามี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

.. (เภสัชเคมี)

ปร.. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)

48.

..ศิริวรรณ

อธิคมกุลชัย

อาจารย์

..

วท.. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

49.

นางศุจิมน

ตันวิเชียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

M.S. (Pharmaceutical Technology)

Ph.D. (Pharmaceutical Technology)

50.

นายสถาพร

นิ่มกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

..

บธ.. (การจัดการ)

ปร..

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลีเมอร์)

51.

..สมหญิง

พุ่มทอง

อาจารย์

..

.. (บริหารเภสัชกิจ)

Ph.D. (Pharmacy)

52.

..สริน

ทัดทอง

อาจารย์

..

.. (เภสัชเวท)

วท.. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      14

Document info
Document views550
Page views560
Page last viewedThu Jan 19 23:34:50 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments