X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 31 / 140

574 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 140

* เป็นรายวิชาที่นิสิตเภสัชศาสตร์เลือกเรียน  สำหรับวิชาภาษาต่างประเทศเลือกเรียนวิชา มศว 121 (หรือ มศว 123) และ วิชา มศว 122 (หรือ มศว 124) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนของนิสิต

. หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม193 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะสำหรับสาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ 188 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน35หน่วยกิต

คณ 113คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(3-0)

MA 113 Mathematics for Health Sciences

คม 105 เคมีพื้นฐาน3(3-0)

CH 105 Basic Chemistry

คม 195ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน1(0-3)

CH 195 Basic Chemistry Laboratory

คม 106 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น3(3-0)

CH 106 Basic Organic Chemistry

คม 196ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น1(0-3)

CH 196 Basic Organic Chemistry Laboratory

ชว 101 ชีววิทยา 13(3-0)

BI 101 Biology I

ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-2)

BI 181 Biology Laboratory I

ชว 102 ชีววิทยา 23(3-0)

BI 102 Biology II

ชว 182 ปฏิบัติการชีววิทยา 21(0-2)

BI 182 Biology Laboratory II

สถ 244 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(3-0)

ST 244  Statistics for Health Science

คม 211เคมีอนินทรีย์3(3-0)

CH 211 Inorganic Chemistry

คม 231เคมีเชิงฟิสิกส์ 12(2-0)

CH 231 Physical Chemistry I

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      20

Document info
Document views574
Page views584
Page last viewedSat Jan 21 04:21:17 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments