X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 40 / 140

565 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 140

PPC 586 Quality Control of Food and Cosmetics

ภภว 592 พฤกษเคมี3(2-3)

PPG 592 Phytochemistry

ภภว 593 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ2(1-3)

PPG 593 Biological Evaluation of Natural Products

ภภว 594 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร3(2-3)

PPG 594 Medicinal Plant Tissue Culture

ภภว 595 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม2(1-3)

PPG 595 Natural Product for Health and Beauty

. หมวดวิชาเลือกเสรี6   หน่วยกิต

ทั้งในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และสาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชา

ความหมายของหน่วยกิต

ตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้

ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึงจำนวนหน่วยกิต

ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคทฤษฎี

ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ การฝึกงาน

ความหมายของรหัสวิชาคณะเภสัชศาสตร์

o

ตัวอักษร 3 ตัว ได้แก่

อักษรตัวที่หนึ่ง คือ (P)” ซึ่งเป็นอักษรย่อของคณะเภสัชศาสตร์

อักษรตัวที่สองและสาม คือ อักษรย่อของกลุ่มวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น มีดังนี้ชภ หมายถึง ชีวเภสัชศาสตร์

BP Biopharmacy

ทภ หมายถึง เทคโนโลยีเภสัชกรรม

PT Pharmaceutical Technology

ภค หมายถึง เภสัชเคมี

PC Pharmaceutical Chemistry

ภน หมายถึง เภสัชกรรมคลินิก

CP Clinical Pharmacy

ภว หมายถึง เภสัชเวท

PG Pharmacognosy

ภส หมายถึง เภสัชกรรมสังคม

SP Social Pharmacy

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      29

Document info
Document views565
Page views575
Page last viewedFri Jan 20 16:37:30 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments