X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 41 / 140

537 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 140

สก หมายถึง เภสัชศาสตร์ (วิชาบูรณาการ)

PMD Pharmacy (Multidisciplinary)

o

เลขประจำรายวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน

เลขรหัสตัวกลางหมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

เลข 0 หมายถึง พื้นฐานวิชาชีพ

เลข 1, 2หมายถึง เทคโนโลยีเภสัชกรรม

เลข 3หมายถึงชีวเภสัชศาสตร์

เลข 4, 5หมายถึง เภสัชกรรมคลินิก

เลข 6, 7หมายถึง เภสัชกรรมสังคมและการบริหารเภสัชกิจ  

เลข 8หมายถึง เภสัชเคมี

เลข 9หมายถึงเภสัชเวท

เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ลำดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

แผนการศึกษา

หมายเหตุ

ตัวเลขด้านหลังหน่วยกิต แสดงถึงเลข 1.1 :  วัตถุประสงค์ด้านวิชาการพื้นฐาน

เลข 1.2 :  วัตถุประสงค์ด้านวิชาชีพ

เลข 2 :  วัตถุประสงค์ด้านทักษะ

เลข 3 :  วัตถุประสงค์ด้านการประยุกต์ใช้และการแก้ปัญหา

เลข 4:  วัตถุประสงค์ด้านศีลธรรมและมนุษย์สัมพันธ์

เลข 5:  วัตถุประสงค์ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      30

Document info
Document views537
Page views547
Page last viewedThu Jan 19 04:41:27 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments