X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 42 / 140

594 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 140

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

คณ 113

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0)     1.1

คม 105

เคมีพื้นฐาน  

3(3-0)     1.1

คม 195

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1(0-3)     1.1

ชว 101

ชีววิทยา 1

3(3-0)     1.1

ชว 181

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1(0-2)     1.1

รวม

20

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

ชว 102

ชีววิทยา 2

3(3-0)     1.1

ชว 182

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

1(0-2)     1.1

ภสก 101

ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชศาสตร์

2(2-0)     1.1

คม 211

เคมีอนินทรีย์

3(3-0)     1.1

………

วิชาเลือกเสรี

3(3-0)     

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      31

Document info
Document views594
Page views604
Page last viewedSun Jan 22 13:03:09 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments