X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 44 / 140

560 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 140

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

คม 106

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

3(3-0)     1.1

คม 196

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

1(0-3)     1.1

ชค 201

ชีวเคมีสำหรับเภสัชกร

4(3-3)     1.1

คม 231

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

2(2-0)     1.1

ภชภ 231

ชีวเภสัชศาสตร์ 1

4(3-3)     1.1, 2

สถ 244

สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0)     1.1

ภภน 241

การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 1

1(0-4)     1.2-4

รวม

21   

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

ภสก 202

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 1

2(2-0)     1.1

จช 222

จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น

4(3-3)     1.1

ภชภ 232

ชีวเภสัชศาสตร์ 2

4(3-3)     1.1, 2

ภภน 242

การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 2

1(0-4)     1.2-4

…………

วิชาเลือกเสรี

3(3-0)     1.1

รวม

17

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      33

Document info
Document views560
Page views570
Page last viewedFri Jan 20 12:20:02 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments