X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 48 / 140

614 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 140

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภภน 401

เภสัชกรรมจ่ายยา

2(2-0)      1.2

ภภน 402

ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา

1(0-3)      1.2, 2

ภทภ 415

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

3(3-0)      1.2

ภทภ 416

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

1(0-3)      1.2, 2

ภชภ 431

พิษวิทยา

2(2-0)      1.1

ภภน 445

เภสัชจลนศาสตร์คลินิก

2(2-0)      1.2

ภภน 446

การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 5

1(0-4)      1.2-4

ภภส 461

การบริหารเภสัชกรรม

2(2-0)      1.2

ภภส 462

นิติเภสัชศาสตร์และจริยธรรม

2(2-0)      1.2, 4

ภภค 481

เคมีของยา 1

3(3-0)      1.2

ภภว 495

เภสัชเวท 3

2(2-0)      1.2

ภภว 496

ปฏิบัติการเภสัชเวท 3

1(0-3)      1.2, 2

รวม

22

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภทภ 417

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

2(2-0)      1.2

ภทภ 418

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

1(0-3)      1.2, 2

ภชภ 432

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางเภสัชกรรม

2(2-0)      1.1

ภภน 442

เภสัชบำบัด 1

3(3-0)      

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      37

Document info
Document views614
Page views624
Page last viewedMon Jan 23 21:29:06 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments